Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - Ěŕđę 14

  ĎĐĹÄŰÄÓŮŔß ĂËŔÂŔ - ŃËĹÄÓŢŮŔß ĂËŔÂŔ - FONTS - ĎÎĚÎŮÜ


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB

  HELPS: ĐÓŃ - UKR - BULG - POL - ROM - ĐÓŃ-82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - ĐÓŃ-DARBY - ĐÓŃ-GEN - ĐÓŃ-LOP - ĐÓŃ-MAC - ĐÓŃ-SIR - ĐÓŃ-TSK

  14:1 Za dva dny byla Veliká noc a [svátek] nekvašených chlebů a velekněží se zákoníky hledali [způsob], jak by se ho lstí zmocnili a zabili [ho].

  14:2 Říkali ale: "Ne ve svátek, aby snad nebylo pozdvižení lidu."

  14:3 Když pak byl v Betanii a stoloval v domě Šimona Malomocného, přišla žena s alabastrovou nádobkou velmi drahé masti z pravého nardu. A když tu nádobku rozbila a vylila na jeho hlavu,

  14:4 hněvali se někteří mezi sebou a říkali: "K čemu je ta ztráta této masti?

  14:5 Vždyť se to mohlo prodat za více než tři sta denárů a dát chudým!" A hubovali ji.

  14:6 Ale Ježíš řekl: "Nechte ji. Proč ji trápíte? Udělala pro mě dobrý skutek.

  14:7 Chudé přece máte u sebe vždycky, a kdykoli chcete, můžete pro ně konat dobro, ale mne vždycky mít nebudete.

  14:8 Tato [žena] udělala, co mohla. Předem pomazala mé tělo k pohřbu.

  14:9 Amen, říkám vám, [že] kdekoli se na celém světě bude kázat toto evangelium, bude se mluvit také o tom, co udělala ona, na její památku."

  14:10 Tehdy jeden ze dvanácti, Jidáš Iškariotský, odešel k velekněžím, aby jim ho zradil.

  14:11 Když to uslyšeli, zaradovali se a slíbili, že mu dají peníze. Začal tedy hledat příležitost, jak by ho zradil.

  14:12 Prvního dne [svátku] nekvašených chlebů, když býval obětován velikonoční beránek, mu jeho učedníci řekli: "Kam chceš, abychom šli a připravili ti k jídlu beránka?"

  14:13 Tehdy poslal dva ze svých učedníků a řekl jim: "Jděte do města a potká vás člověk, který ponese džbán vody. Jděte za ním.

  14:14 A [tam], kam vejde, řekněte hospodáři: 'Mistr říká: Kde je místnost, v níž bych se svými učedníky pojedl beránka?'

  14:15 On vám ukáže velikou horní místnost, prostřenou a připravenou. Tam nám připravte [večeři]."

  14:16 Učedníci tedy odešli, a když přišli do města, našli [všechno] tak, jak jim řekl, a připravili beránka.

  14:17 Když pak nastal večer, přišel [Ježíš] se dvanácti.

  14:18 A když byli za stolem a jedli, Ježíš řekl: "Amen, říkám vám, že jeden z vás, kdo jí se mnou, mě zradí."

  14:19 Začali se tedy rmoutit a jeden po druhém mu říkali: "Snad ne já?" A jiný: "Snad ne já?"

  14:20 Ale on jim odpověděl: "[Je to] jeden ze dvanácti, ten, který se mnou namáčí [ruku] do mísy.

  14:21 Syn člověka jde vskutku tak, jak je o něm napsáno, ale běda člověku, jímž je Syn člověka zrazován. Pro toho člověka by bylo lepší, kdyby se [vůbec] nenarodil."

  14:22 A když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, rozlomil a dal jim [ho] se slovy: "Vezměte, jezte, to je mé tělo."

  14:23 Potom vzal kalich, vzdal díky a podal jim [ho]. A pili z něho všichni.

  14:24 Tehdy jim řekl: "Toto je má krev nové smlouvy, která se prolévá za mnohé.

  14:25 Amen, říkám vám, že už nebudu pít z plodu vinného kmene až do toho dne, kdy ho budu pít nový v Božím království."

  14:26 A když zazpívali žalm, vyšli na Olivetskou horu.

  14:27 Tehdy jim Ježíš řekl: "Všichni ode mne této noci odpadnete. Je přece napsáno: 'Budu bít pastýře a ovce se rozprchnou.'

  14:28 Ale až vstanu [z mrtvých], předejdu vás do Galileje."

  14:29 Tehdy mu Petr řekl: "I kdyby všichni odpadli, já nikdy!"

  14:30 Ježíš mu řekl: "Amen, říkám ti, že [ještě] dnes v noci, dříve než se dvakrát ozve kohout, mě třikrát zapřeš."

  14:31 Ale on tvrdil mnohem více: "I kdybych měl s tebou zemřít, nikdy tě nezapřu!" A podobně mluvili i všichni [ostatní].

  14:32 Tehdy přišli na místo zvané Getsemane. Tehdy řekl svým učedníkům: "Posaďte se tu, než se pomodlím."

  14:33 Vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana a [tu] se začal děsit a mít velikou úzkost.

  14:34 Tehdy jim řekl: "Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte tu a bděte."

  14:35 Pak poodešel kousek dál, padl na zem a modlil se, aby, jestli je [to] možné, od něj ta hodina odešla.

  14:36 Tehdy řekl: "Abba, Otče, pro tebe je možné všechno. Odejmi ode mě tento kalich! Avšak ne, co já chci, ale co [chceš] ty."

  14:37 Potom přišel a nalezl je, jak spí. Řekl tedy Petrovi: "Šimone, [ty] spíš? Nemohl jsi bdít jedinou hodinu?

  14:38 Bděte a modlete se, abyste nevešli do pokušení. Duch je sice připraven, ale tělo [je] slabé."

  14:39 Potom opět odešel a modlil se týmiž slovy.

  14:40 A když se vrátil, znovu je nalezl, jak spí, protože jim ztěžkly oči. Nevěděli tedy, co by mu odpověděli.

  14:41 A když přišel potřetí, řekl jim: "[Vy] ještě spíte a odpočíváte? Dost [už]! Pohleďte, přišla ta hodina a Syn člověka je vydáván do rukou hříšníků.

  14:42 Vstávejte, pojďme! Hle, můj zrádce už je blízko."

  14:43 A když ještě mluvil, náhle přišel Jidáš, jeden ze dvanácti, a s ním veliký zástup s meči a holemi, [poslaný] od velekněží, zákoníků a starších.

  14:44 A jeho zrádce s nimi měl smluvené znamení. Řekl: "Je to ten, kterého políbím. Chopte se ho a veďte [ho] opatrně."

  14:45 A když přišel, ihned přistoupil k němu a řekl: "Rabbi, Rabbi," a políbil ho.

  14:46 Tehdy na něj vztáhli ruce a chopili se ho.

  14:47 Jeden z těch, kdo stáli kolem [něj], však vytasil meč, zasáhl otroka nejvyššího kněze a usekl mu ucho.

  14:48 Tehdy jim Ježíš odpověděl a řekl: "Vypravili jste se jako na zločince, s meči a holemi, abyste mě zatkli?

  14:49 Každý den jsem byl s vámi, vyučoval jsem v chrámu a nezatkli jste mě. Ale ať se naplní Písma!"

  14:50 Tehdy ho všichni opustili a utekli.

  14:51 Ale jeden mladík šel za ním oblečen do lněného plátna na nahém [těle. A] když ho mládenci chytili,

  14:52 nechal tam to plátno a utekl nahý.

  14:53 Ježíše pak odvedli k nejvyššímu knězi, u něhož se sešli všichni velekněží i starší a zákoníci.

  14:54 Petr ho ale zpovzdálí následoval až dovnitř, na dvůr nejvyššího kněze a [tam] si sedl mezi sluhy a ohříval se u ohně.

  14:55 Velekněží s celou veleradou pak proti Ježíši hledali svědectví, aby ho vydali na smrt, ale [žádné] nenalézali.

  14:56 Mnozí totiž proti němu křivě svědčili, ale jejich svědectví se neshodovala.

  14:57 Potom někteří povstali a křivě proti němu svědčili:

  14:58 "My jsme ho slyšeli, jak řekl: 'Já zbořím tento chrám udělaný rukama a za tři dny postavím jiný, neudělaný rukama.'"

  14:59 Ale ani tak se jejich svědectví neshodovala.

  14:60 Tehdy povstal uprostřed nejvyšší kněz a zeptal se Ježíše: "Nic neodpovídáš? Co proti tobě svědčí tito [muži]?"

  14:61 Ale on mlčel a nic neodpověděl. Nejvyšší kněz se ho [tedy] ptal znovu a řekl mu: "Jsi ty Kristus, ten Syn Požehnaného?"

  14:62 Ježíš řekl: "Já jsem. A [vy] uvidíte Syna člověka sedět po pravici Moci a přicházet s nebeskými oblaky."

  14:63 Tehdy nejvyšší kněz roztrhl své roucho a řekl: "K čemu ještě potřebujeme svědky?

  14:64 Slyšeli jste rouhání! Co si [o tom] myslíte?" A všichni ho odsoudili, že je hoden smrti.

  14:65 A někteří po něm začali plivat a zahalovat mu tvář a bít ho pěstmi a říkat mu: "Prorokuj!" A sluhové ho tloukli holemi.

  14:66 A zatímco byl Petr dole na dvoře, přišla [tam] jedna ze služek nejvyššího kněze,

  14:67 a když si všimla Petra, jak se ohřívá, podívala se na něj a řekla: "Ty jsi byl také s tím Ježíšem z Nazaretu."

  14:68 Ale on [to] zapřel. Řekl: "Nevím, ani nerozumím, o čem mluvíš!" A vyšel ven před dvůr. A [tehdy] zakokrhal kohout.

  14:69 Potom ho ta služebná uviděla znovu a začala říkat těm, kdo stáli kolem: "Tohle je [jeden] z nich!"

  14:70 On [to] však znovu zapíral. Po malé chvíli říkali zase ti kolemstojící Petrovi: "Jistěže jsi [jeden] z nich, vždyť jsi Galilejec. I tvé nářečí [to] dokazuje!"

  14:71 On se ale začal proklínat a přísahat: "Toho člověka, o kterém mluvíte, neznám!"

  14:72 A vtom zakokrhal kohout podruhé a Petr si vzpomněl na slova, která mu Ježíš řekl: "Dříve než se dvakrát ozve kohout, třikrát mě zapřeš." A když na to pomyslel, rozplakal se.

  ŃËĹÄÓŢŮŔß ĂËŔÂŔ - ČÍÄĹĘŃ ÁČÁËČČ Č ĎÎČŃĘ

  God Rules.NET
  Čůčňĺ 100 + îáúĺěű ęíčă â îäíî âđĺě˙. Đóńńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Óęđŕčíńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Áîëăŕđńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę