Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - ACTS 21

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  21:1 Dupq ce ne-am smuls din brayele lor, am plecat pe apq, wi ne-am dus drept la Cos, a doua zi la Rodos, wi deacolo la Patara.

  21:2 Am gqsit o corabie, care avea sq treacq kn Fenicia, ne-am suit kn ea, wi am plecat.

  21:3 Am trecut prin faya insulei Cipru, am lqsat -o la stknga, wi ne-am urmat drumul spre Siria; apoi ne-am dat jos kn Tir, unde avea sq se descarce corabia.

  21:4 Acolo am gqsit pe ucenici, wi am rqmas wapte zile. Ucenicii, prin Duhul, ziceau lui Pavel sq nu se suie la Ierusalim.

  21:5 Dar cknd s`au kmplinit zilele, am plecat, wi ne-am vqzut de drum; wi ne-au petrecut toyi, cu nevestele wi copiii, pknq afarq din cetate. Am kngenuncheat pe mal, wi ne-am rugat.

  21:6 Apoi ne-am luat ziua bunq unii dela alyii, wi noi ne-am suit kn corabie iar ei s`au kntors acasq.

  21:7 Dupq ce ne-am isprqvit cqlqtoria pe mare, din Tir am plecat la Ptolemaida, unde am urat de bine frayilor, wi am stat la ei o zi.

  21:8 A doua zi, am plecat wi am ajuns la Cezarea. Am intrat kn casa lui Filip evanghelistul, care era unul din cei wapte, wi am gqzduit la el.

  21:9 El avea patru fete fecioare cari prooroceau.

  21:10 Fiindcq stqteam de mai multe zile acolo, un prooroc, numit Agab, s`a pogorkt din Iudea,

  21:11 wi a venit la noi. A luat brkul lui Pavel, wi -a legat picioarele wi mknile, wi a zis: ,,Iatq ce zice Duhul Sfknt: ,Awa vor lega Iudeii kn Ierusalim pe omul acela al cui este brkul acesta, wi -l vor da kn mknile Neamurilor.`

  21:12 Cknd am auzit lucrul acesta, atkt noi ckt wi cei de acolo am rugat pe Pavel sq nu se suie la Ierusalim.

  21:13 Atunci Pavel a rqspuns: ,Ce faceyi de plkngeyi awa, wi-mi rupeyi inima? Eu sknt gata nu numai sq fiu legat, dar chiar sq wi mor kn Ierusalim pentru Numele Domnului Isus.``

  21:14 Dacq am vqzut cq nu -l putem kndupleca, n`am mai stqruit, wi am zis: ,Facq-se voia Domnului!`

  21:15 Dupq zilele acelea, ne-am pregqtit de plecare, wi ne-am suit la Ierusalim.

  21:16 Ckyiva ucenici din Cezarea au venit wi ei cu noi, wi ne-au dus la unul numit Mnason, din Cipru, vechi ucenic, la care aveam sq gqzduim. Pavel la Ierusalim kn Templu.

  21:17 Cknd am ajuns la Ierusalim, frayii ne-am primit cu bucurie.

  21:18 A doua zi, Pavel a mers cu noi la Iacov, wi toyi presbiterii s`au adunat acolo.

  21:19 Dupqce le -a dat ziua bunq, le -a istorisit cu deamqruntul ce fqcuse Dumnezeu kn mijlocul Neamurilor prin slujba lui.

  21:20 Cknd l-au auzit, au proslqvit pe Dumnezeu. Apoi i-au zis: ,Vezi, frate, ckte mii de Iudei au crezut, wi toyi sknt plini de rkvnq pentru Lege.

  21:21 Dar ei au auzit despre tine cq knveyi pe toyi Iudeii, cari trqiesc printre Neamuri, sq se lepede de Moise, cq le zici sq nu-wi taie copiii kmprejur, wi sq nu trqiascq potrivit cu obiceiurile.

  21:22 Ce este de fqcut? Negrewit, mulyimea are sq se adune, cqci vor auzi cq ai venit.

  21:23 Deci, fq ce-yi vom spune noi. Avem aici patru bqrbayi, cari au fqcut o juruinyq.

  21:24 Ia -i cu tine, curqyewte-te kmpreunq cu ei, wi cheltuiewte tu pentru ei, ca sq-wi radq capul. Wi astfel vor cunoawte toyi cq nu este nimic adevqrat din celece au auzit despre tine, ci cq wi tu umbli kntocmai dupq rknduialq, wi pqzewti Legea.

  21:25 Cu privire la Neamurile, cari au crezut, noi am hotqrkt wi le-am scris cq trebuie sq se fereascq de lucrurile jertfite idolilor, de sknge, de dobitoace zugrumate wi de curvie.``

  21:26 Atunci Pavel a luat pe oamenii aceia, s`a curqyit, wi a intrat cu ei a doua zi kn Templu, ca sq vesteascq sfkrwitul zilelor curqyirii cknd se va aduce jertfq pentru fiecare din ei.

  21:27 Cqtre sfkrwitul celor wapte zile, Iudeii din Asia, cknd au vqzut pe Pavel kn Templu, au kntqrktat tot norodul, au pus mknile pe el,

  21:28 wi au knceput sq strige: ,,Bqrbayi Israeliyi, dayi ajutor! Iatq omul, care propovqduiewte pretutindeni wi kn toatq lumea kmpotriva norodului, kmpotriva Legii wi kmpotriva locawului acestuia; ba, kncq a vkrkt wi pe niwte Greci kn Templu, wi a spurcat acest locaw sfknt.``

  21:29 Kn adevqr, vqzuserq mai knainte pe Trofim Efeseanul, kmpreunq cu el kn cetate, wi credeau cq Pavel kl bqgase kn Templu.

  21:30 Toatq cetatea s`a pus kn miwcare, wi s`a strkns norodul din toate pqryile. Au pus mkna pe Pavel, wi l-au scos afarq din Templu, ale cqrui uwi au fost kncuiate kndatq.

  21:31 Pe cknd cercau sq -l omoare, s`a dus vestea la cqpitanul oastei cq tot Ierusalimul s`a turburat.

  21:32 Acesta a luat kndatq ostawi wi sutawi, wi a alergat la ei. Cknd au vqzut pe cqpitan wi pe ostawi, au kncetat sq mai batq pe Pavel.

  21:33 Atunci cqpitanul s`a apropiat, a pus mkna pe el, wi a poruncit sq -l lege cu douq lanyuri. Apoi a kntrebat cine este wi ce a fqcut.

  21:34 Dar unii strigau kntr`un fel, alyii kntr`alt fel prin mulyime; fiindcq nu putea deci sq knyeleagq adevqrul, din pricina zarvei, a poruncit sq -l ducq kn cetqyuie.

  21:35 Cknd a ajuns pe trepte, Pavel a trebuit sq fie dus de ostawi, din pricina kmbulzelii norodului kntqrktat;

  21:36 cqci mulyimea norodului se yinea dupq el, wi striga: ,,La moarte cu el!``

  21:37 Tocmai cknd era sq fie bqgat kn cetqyuie, Pavel a zis cqpitanului: ,,Kmi este kngqduit sq-yi spun ceva?`` Cqpitanul a rqspuns: ,,Wtii grecewte?

  21:38 Nu cumva ewti Egipteanul acela, care s`a rqsculat acum kn urmq, wi a dus kn pustie pe cei patru mii de tklhari?``

  21:39 ,,Eu sknt Iudeu``, a spus Pavel, ,,din Tarsul din Cilicia, cetqyean al unei cetqyi nu fqrq knsemnqtate. Te rog, dq-mi voie sq vorbesc norodului.``

  21:40 Dupq ce i -a dat voie cqpitanul, Pavel a stat kn picioare pe trepte, wi a fqcut semn norodului cu mkna. S`a fqcut o mare tqcere, wi Pavel le -a vorbit kn limba evreiascq astfel:


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск