Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - EXODUS 32

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  32:1 Poporul, vqzknd cq Moise zqbovewte sq se pogoare de pe munte, s`a strkns kn jurul lui Aaron, wi i -a zis: ,,Haide! fq-ne un dumnezeu care sq meargq knaintea noastrq; cqci Moise, omul acela care ne -a scos din yara Egiptului, nu wtim ce s`a fqcut.``

  32:2 Aaron le -a rqspuns: ,,Scoateyi cerceii de aur din urechile nevestelor, fiilor wi fiicelor voastre, wi aduceyi -i la mine.``

  32:3 Wi toyi wi-au scos cerceii de aur din urechi, wi i-au adus lui Aaron.

  32:4 El i -a luat din mknile lor, a bqtut aurul cu dalta, wi a fqcut un viyel turnat. Wi ei au zis: ,,Israele! iatq dumnezeul tqu, care te -a scos din yara Egiptului.``

  32:5 Cknd a vqzut Aaron lucrul acesta, a zidit un altar knaintea lui, wi a strigat: ,,Mkne, va fi o sqrbqtoare kn cinstea Domnului!``

  32:6 A doua zi, s`au sculat dis de dimineayq, wi au adus arderi de tot wi jertfe de mulyqmire. Poporul a wezut de a mkncat wi a bqut; apoi s`au sculat sq joace.

  32:7 Domnul a zis lui Moise: ,,Scoalq wi pogoarq-te; cqci poporul tqu, pe care l-ai scos din yara Egiptului, s`a stricat.

  32:8 Foarte curknd s`au abqtut dela calea, pe care le -o poruncisem Eu; wi-au fqcut un viyel turnat, s`au knchinat pknq la pqmknt knaintea lui, i-au adus jertfe, wi au zis: ,Israele! iatq dumnezeul tqu, care te -a scos din yara Egiptului!``

  32:9 Domnul a zis lui Moise: ,,Vqd cq poporul acesta este un popor kncqpqyknat.

  32:10 Acum, lasq-Mq; mknia Mea are sq se aprindq kmpotriva lor: wi -i voi mistui; dar pe tine te voi face strqmowul unui neam mare.``

  32:11 Moise s`a rugat Domnului, Dumnezeului squ, wi a zis: ,,Pentru ce sq se aprindq, Doamne, mknia Ta kmpotriva poporului Tqu, pe care l-ai scos din yara Egiptului cu mare putere wi cu mknq tare?

  32:12 Pentruce sq zicq Egiptenii: ,Spre nenorocirea lor i -a scos, ca sq -i omoare prin munyi, wi ca sq -i wteargq de pe faya pqmkntului?` Kntoarce-Te din iuyeala mkniei Tale wi lasq-Te de rqul acesta, pe care vrei sq -l faci poporului Tqu.

  32:13 Adu-yi aminte de Avraam, de Isaac wi de Israel, robii Tqi, cqrora le-ai spus, jurkndu-Te pe Tine knsuyi: ,Voi knmulyi sqmknya voastrq ca stelele cerului, voi da urmawilor vowtri toatq yara aceasta, de care am vorbit, wi ei o vor stqpkni kn veac.``

  32:14 Wi Domnul S`a lqsat de rqul, pe care spusese cq vrea sq -l facq poporului Squ.

  32:15 Moise s`a kntors wi s`a pogorkt de pe munte, cu cele douq table ale mqrturiei kn mknq. Tablele erau scrise pe amkndouq pqryile, pe o parte wi pe alta.

  32:16 Tablele erau lucrarea lui Dumnezeu, wi scrisul era scrisul lui Dumnezeu, sqpat pe table.

  32:17 Iosua a auzit glasul poporului, care scotea strigqte, wi a zis lui Moise: ,,Kn tabqrq este un strigqt de rqzboi!``

  32:18 Moise a rqspuns: ,,Strigqtul aceasta nu -i nici strigqt de biruitori, nici strigqt de biruiyi; ce aud eu, este glasul unor oameni cari ckntq!``

  32:19 Wi, pe cknd se apropia de tabqrq, a vqzut viyelul wi jocurile. Moise s`a aprins de mknie, a aruncat tablele din mknq, wi le -a sfqrkmat de piciorul muntelui.

  32:20 A luat viyelul, pe care -l fqcuserq ei, wi l -a ars kn foc; l -a prefqcut kn cenuwq, a presqrat cenuwa pe faya apei, wi a dat -o copiilor lui Israel s`o bea.

  32:21 Moise a zis lui Aaron: ,,Ce yi -a fqcut poporul acesta, de ai adus asupra lui un pqcat atkt de mare?``

  32:22 Aaron a rqspuns: ,,Sq nu se aprindq de mknie domnul meu! Tu singur wtii cq poporul acesta este pornit la rqu.

  32:23 Ei mi-au zis: ,Fq-ne un dumnezeu, care sq meargq knaintea noastrq; cqci Moise, omul acela care ne -a scos din yara Egiptului, nu wtim ce s`a fqcut!`

  32:24 Eu le-am zis: ,Cine are aur, sq -l scoatq!` Wi mi l-au dat; l-am aruncat kn foc, wi din el a iewit viyelul acesta.``

  32:25 Moise a vqzut cq poporul era fqrq frku, cqci Aaron kl fqcuse sq fie fqrq frku, spre batjocura vrqjmawilor sqi; -

  32:26 s`a awezat la uwa taberii, wi a zis: ,,Cine este pentru Domnul, sq vinq la mine!`` Wi toyi copiii lui Levi s`au strkns la el.

  32:27 El le -a zis: ,,Awa vorbewte Domnul, Dumnezeul lui Israel: ,Fiecare din voi sq se kncingq cu sabia; mergeyi wi strqbateyi tabqra dela o poartq la alta, wi fiecare sq omoare pe fratele, pe prietenul wi pe ruda sa.``

  32:28 Copiii lui Levi au fqcut dupq porunca lui Moise; wi aproape trei mii de oameni au pierit kn ziua aceea din popor.

  32:29 Moise a zis: ,,Predayi-vq azi kn slujba Domnului, chiar cu jertfa fiului wi fratelui vostru, pentruca binecuvkntarea Lui sq vinq astqzi peste voi!``

  32:30 A doua zi, Moise a zis poporului: ,,Ayi fqcut un pqcat foarte mare. Am sq mq sui acum la Domnul: poate cq voi cqpqta iertare pentru pqcatul vostru.``

  32:31 Moise s`a kntors la Domnul, wi a zis: ,,Ah! poporul acesta a fqcut un pqcat foarte mare! Wi-au fqcut un dumnezeu de aur.

  32:32 Iartq-le acum pqcatul! Dacq nu, atunci, wterge-mq din cartea Ta, pe care ai scris -o!``

  32:33 Domnul a zis lui Moise: ,,Pe cel ce a pqcqtuit kmpotriva Mea, pe acela kl voi wterge din cartea Mea.

  32:34 Du-te dar, wi du poporul unde yi-am spus. Iatq, Kngerul Meu va merge knaintea ta, dar kn ziua rqzbunqrii Mele, ki voi pedepsi pentru pqcatul lor!``

  32:35 Domnul a lovit cu urgie poporul, pentru cq fqcuse viyelul fqurit de Aaron.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск