?

?

Online Store:
 • Visit Our Store

 • - 35:20
  CHAPTER: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36     
  VERSE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34  TEXT: - -2   |   AUDIO: - MISLR   |   VIDEO: BIB


  ENGLISH - HISTORY - INTERNATIONAL -

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - NKB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK


  1982

  35:20 , [-] , ,


  /
  ואם
  518 בשׂנאה 8135 יהדפנו 1920 או 176 השׁליך 7993 עליו 5921 בצדיה 6660 וימת׃ 4191

  35:20 , , ,  35:20 өөү өү үү өүө,

  35:20 , [-] , ,  εαν
  1437 δε 1161 δι 1223 ' εχθραν 2189 ωση αυτον 846 και 2532 επιρριψη επ 1909 ' αυτον 846 παν 3956 σκευος 4632 εξ 1537 1803 ενεδρου και 2532 αποθανη 599 5632
  Czech BKR
  35:20 Aneb jestlie by z nenvisti stril nkm, aneb shodil by nco na nho z kladu, tak e by od toho umel;

  35:20 , , ,


  Croatian Bible

  35:20 Nadalje, ako tko koga gurne iz mrnje ili na nj neto baci namjerno te ga usmrti,


  VERSE 	(20) - 

  Ge 4:5,8 2Sa 3:27; 13:22,28,29; 20:10 1Ki 2:5,6,31-33 Pr 26:24  CHAPTER: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
  VERSE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

  God Rules.NET