Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - EZRA 10

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  10:1 Dok je Ezra molio i priznavao grijehe, plaui i leei pred Domom Bojim, skupilo se oko njega mnotvo Izraelaca, ljudi, ena i djece: i taj je narod gorko plakao.

  10:2 Tada ekanija, sin Jehielov, jedan od sinova Elamovih, uzimajui rije ree Ezri: "Mi smo izdali Boga svoga enei se tuinkama iz naroda zemlje. Ali jo ima nade Izraelu.

  10:3 Obnovimo sada Savez s Bogom svojim: obeajmo da emo, prema savjetu moga gospodara i onih koji osjeaju strahopoitanje prema zapovijedi Boga naega, otpustiti svoje ene tuinke i djecu koju su rodile. Uinimo dakle po Zakonu!

  10:4 Ustani, jer to je tvoja dunost, a mi emo biti uza te. Budi hrabar i na djelo!"

  10:5 Tada ustade Ezra i zakle glavare sveenike, i levite, i sve Izraelce da e uiniti kako im bijae rekao. I zaklee se.

  10:6 Ezra se udalji ispred Doma Bojega i ue u dvoranu Johanana, sina Elijaibova. Ondje provede no i nije jeo ni kruha niti je pio vode jer tugovae zbog nevjernosti povratnika.

  10:7 Zatim je objavljeno u Judeji i Jeruzalemu svima povratnicima da se skupe u Jeruzalemu:

  10:8 a tko ne bude doao u Jeruzalem za tri dana, toga e pozvati glavari i starjeine, bit e mu zaplijenjeno imanje i iskljuit e ga iz zbora povratnika.

  10:9 Svi su se ljudi od Jude i Benjamina sakupili tako za tri dana u Jeruzalemu. Bilo je to devetoga mjeseca, dvadesetoga dana u mjesecu. Sav se narod smjestio na trgu pred Domom Bojim, drui zbog svega toga i zbog jake kie.

  10:10 Tada, ustavi, sveenik Ezra ree im: "Vi ste se iznevjerili kad ste se oenili tuinkama. Tako ste poveali grijeh Izraelov!

  10:11 Ali podajte sada hvalu Jahvi, Bogu otaca svojih, i izvrite volju njegovu te se rastavite od naroda zemlje i od ena tuinki."

  10:12 Sav je zbor odgovorio snanim glasom: "Jest, dunost nam je uiniti po tvome savjetu!

  10:13 Ali naroda ima mnogo i dad nahodi: vani se ne moe stajati. Osim toga, nije to posao od dan-dva, jer nas je mnogo koji smo u tome sagrijeili.

  10:14 Mogu nas na zajednikom zboru zastupati nai glavari: svi koji su po naim gradovima oenjeni tuinkama mogu doi u odreeno vrijeme u pratnji starjeina i sudaca svakoga grada, sve dok ne budemo odvratili gnjev Boga svojega zbog ovoga."

  10:15 Samo Jonatan, sin Asahelov, i Jahzija, sin Tikvin, bijahu se usprotivili; a podupirahu ih Meulam i levit abetaj.

  10:16 Povratnici uinie tako: rastae se. Sveenik Ezra izabra za pomonike glavare obitelji, prema njihovim domovima, i svi su bili poimence odreeni. Poeli su zasjedati prvoga dana desetoga mjeseca da bi sve ispitali.

  10:17 I prvoga dana prvoga mjeseca zavrie sa svima koji se bijahu oenili tuinkama.

  10:18 Meu pripadnicima sveenstva evo koji bijahu oenjeni tuinkama: izmeu sinova Jeue, sina Josadakova, i meu njegovom braom: Maaseja, Eliezer, Jarib i Gedalija;

  10:19 oni dadoe svoju ruku da e otpustiti svoje ene i da e za svoj grijeh prinijeti ovna kao naknadnicu.

  10:20 Od sinova Imerovih: Hanani i Zebadja;

  10:21 od Harimovih sinova: Maaseja, Ilija, emaja, Jehiel i Uzija;

  10:22 od Pahurovih sinova: Elijoenaj, Maaseja, Jimael, Netanel, Jozabad i Elasa.

  10:23 Od levita: Jozabad, imej, Kelaja - nazvan Kelita - Petahja, Juda i Eliezer.

  10:24 Od pjevaa: Elijaib i Zakur. Od vratara: alum, Telem i Uri.

  10:25 A izmeu Izraelaca: od sinova Paroevih: Ramja, Jizija, Malkija, Mijamin, Eleazar, Malkija i Benaja;

  10:26 od sinova Elamovih: Matanija, Zaharija, Jehiel, Abdi, Jeremot i Ilija;

  10:27 od sinova Zatuovih: Elijoenaj, Elijaib, Matanija, Jeremot, Zabad i Aziza;

  10:28 od sinova Bebajevih: Johanan, Hananija, Zabaj i Atlaj;

  10:29 od Banijevih sinova: Meulam, Maluk, Adaja, Jaub, eal i Ramot;

  10:30 od Pahat-Moabovih sinova: Adna, Kelal, Benaja, Maaseja, Matanija, Besalel, Binuj i Manae;

  10:31 od sinova Harimovih: Eliezer, Jiija, Malkija, emaja, imun,

  10:32 Benjamin, Maluk, Semarja;

  10:33 od sinova Haumovih: Matnaj, Matata, Zabad, Elifelet, Jeremaj, Manae, imej;

  10:34 od sinova Banijevih: Maadaj, Amram, Joel,

  10:35 Benaja, Bedja, Kelu,

  10:36 Vanija, Meremot, Elijaib,

  10:37 Matanija, Matnaj i Jaasaj;

  10:38 od sinova Binujevih: imej,

  10:39 elemja, Natan i Adaja;

  10:40 od Zakajevih sinova: aaj, araj,

  10:41 Azareel, elemja, emarja,

  10:42 alum, Amarja, Josip;

  10:43 od Nebovih sinova: Jeiel, Matitja, Zabad, Zebina, Jadaj, Joel, Benaja.

  10:44 Svi su ovi bili oenjeni tuinkama, ali su ih otpustili, ene i djecu.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .