Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - Äĺ˙íč˙ 8

  ĎĐĹÄŰÄÓŮŔß ĂËŔÂŔ - ŃËĹÄÓŢŮŔß ĂËŔÂŔ - FONTS - ĎÎĚÎŮÜ


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: ĐÓŃ - UKR - BULG - POL - ROM - ĐÓŃ-82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - ĐÓŃ-DARBY - ĐÓŃ-GEN - ĐÓŃ-LOP - ĐÓŃ-MAC - ĐÓŃ-SIR - ĐÓŃ-TSK

  8:1 A Saul jeho zabití schvaloval. V té době přišlo na církev v Jeruzalémě veliké pronásledování a všichni kromě apoštolů se rozprchli po judských a samařských krajích.

  8:2 A zbožní muži pochovali Štěpána a velice nad ním naříkali.

  8:3 Saul však pustošil církev. Vcházel do domů, odvlékal muže i ženy a dával [je] do vězení.

  8:4 Ti, kteří se rozprchli, tedy šli a kázali Slovo.

  8:5 Filip pak vešel do města Samaří a kázal tam Krista.

  8:6 A zástupy jednomyslně poslouchaly to, co Filip říkal, protože slyšely a viděly zázraky, které dělal.

  8:7 Nečistí duchové totiž vycházeli s velikým křikem ze mnohých, kteří je měli, a mnozí ochrnutí a chromí byli uzdraveni.

  8:8 A v tom městě nastala veliká radost.

  8:9 Jeden muž jménem Šimon však v tom městě předtím provozoval magii a ohromoval samařský lid, neboť říkal, [že] je někým velikým.

  8:10 Všichni, od nejmenšího až po největšího, ho poslouchali a říkali: "Tento je [jistě] ta veliká Boží moc!"

  8:11 Poslouchali ho však proto, že je dlouhou dobu ohromoval svou magií.

  8:12 Když pak uvěřili Filipovi kážícímu o Božím království a o jménu Ježíše Krista, dávali se muži i ženy pokřtít.

  8:13 Tehdy uvěřil i sám Šimon, a když byl pokřtěn, držel se Filipa. A když viděl, jak se dějí veliká znamení a zázraky, žasl.

  8:14 Když pak apoštolové v Jeruzalémě uslyšeli, že Samaří přijalo Boží slovo, poslali k nim Petra a Jana.

  8:15 Ti přišli a modlili se za ně, aby přijali Ducha Svatého.

  8:16 (Na nikoho z nich totiž ještě nesestoupil, ale byli pouze pokřtěni ve jméno Pána Ježíše.)

  8:17 Tehdy na ně vkládali ruce a [oni] přijímali Ducha Svatého.

  8:18 A když Šimon spatřil, že se Duch Svatý dává skrze vkládání rukou apoštolů, přinesl jim peníze

  8:19 se slovy: "Dejte i mě tu moc, aby každý, na koho vložím ruce, přijal Ducha Svatého!"

  8:20 Petr mu však řekl: "Tvé peníze ať jdou s tebou do záhuby, protože ses domníval, že Boží dar lze získat za peníze!

  8:21 Nemáš podíl ani účast na této věci, protože tvé srdce není před Bohem upřímné.

  8:22 Proto čiň pokání z této své špatnosti a pros Boha - snad ti ten úmysl tvého srdce bude odpuštěn.

  8:23 Vidím tě totiž ve žluči hořkosti a v poutu nepravosti."

  8:24 Šimon tedy odpověděl: "Vy se za mě modlete k Pánu, aby na mě nepřišlo nic [z toho], co jste říkali!"

  8:25 Když tedy vydali svědectví a domluvili Pánovo slovo, vraceli se do Jeruzaléma a v mnoha samařských vesnicích kázali evangelium.

  8:26 Potom mluvil Pánův anděl k Filipovi: "Vstaň a jdi k jihu na cestu, která vede z Jeruzaléma dolů do Gázy. Je to pustina."

  8:27 Vstal tedy a šel. A hle, muž z Etiopie, mocný komorník Kandaké, etiopské královny, který spravoval všechny její poklady a který se přijel do Jeruzaléma poklonit [Bohu],

  8:28 se [právě] vracel. Seděl na svém voze a četl proroka Izaiáše.

  8:29 Duch tedy řekl Filipovi: "Jdi blíž a připoj se k tomu vozu."

  8:30 A když Filip přiběhl, uslyšel ho, jak čte proroka Izaiáše, a řekl: "Rozumíš snad tomu, co čteš?"

  8:31 A on řekl: "Jak bych mohl? Jedině, kdyby mě někdo vedl." A prosil Filipa, aby nastoupil a posadil se k němu.

  8:32 A to místo v Písmu, které četl, bylo: "Byl veden jako ovce na porážku a jako [je] beránek němý před tím, kdo ho stříhá, tak neotevřel svá ústa.

  8:33 Ve svém ponížení byl zbaven soudu a kdo vylíčí jeho rod? Vždyť jeho život je vzat ze země."

  8:34 Komorník tedy řekl Filipovi: "Prosím tě, o kom to prorok mluví? O sobě nebo o někom jiném?"

  8:35 Filip tedy otevřel ústa a počínaje tímto [místem] Písma mu začal kázat Ježíše.

  8:36 A jak jeli, přijeli cestou k jakési vodě a ten komorník řekl: "Pohleď, voda. Co mi brání, abych byl pokřtěn?"

  8:37 Filip tedy řekl: "Jestliže věříš z celého srdce, je to možné." A [on] odpověděl: "Věřím, že Ježíš Kristus je Boží Syn!"

  8:38 Poručil, aby vůz zastavil, a oba sestoupili do té vody, Filip i komorník, a pokřtil ho.

  8:39 Když pak vystoupili z vody, Pánův Duch uchvátil Filipa a komorník ho už nespatřil; jel tedy svou cestou a radoval se.

  8:40 Filip pak byl nalezen v Azotu. Procházel všechna města a kázal [jim] evangelium, až přišel do Cesareje.

  ŃËĹÄÓŢŮŔß ĂËŔÂŔ - ČÍÄĹĘŃ ÁČÁËČČ Č ĎÎČŃĘ

  God Rules.NET
  Čůčňĺ 100 + îáúĺěű ęíčă â îäíî âđĺě˙. Đóńńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Óęđŕčíńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Áîëăŕđńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę