Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - Čîŕííŕ 11

  ĎĐĹÄŰÄÓŮŔß ĂËŔÂŔ - ŃËĹÄÓŢŮŔß ĂËŔÂŔ - FONTS - ĎÎĚÎŮÜ


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: GEN - BIB - COMM

  HELPS: ĐÓŃ - UKR - BULG - POL - ROM - ĐÓŃ-82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - ĐÓŃ-DARBY - ĐÓŃ-GEN - ĐÓŃ-LOP - ĐÓŃ-MAC - ĐÓŃ-SIR - ĐÓŃ-TSK

  11:1 Nějaký Lazar z Betanie, městečka Marie a její sestry Marty, pak byl nemocný.

  11:2 A [to] byla [ta] Marie, která pomazala Pána mastí a jeho nohy vytřela svými vlasy; její bratr Lazar byl nemocný.

  11:3 Ty sestry tedy poslaly k němu se slovy: "Pane, hle, [ten], kterého máš rád, je nemocný."

  11:4 Když [to] pak Ježíš uslyšel, řekl: "Ta nemoc není k smrti, ale pro Boží slávu, aby skrze ni byl oslaven Boží Syn."

  11:5 A Ježíš miloval Martu i její sestru i Lazara.

  11:6 Když tedy uslyšel, že [Lazar] je nemocný, zůstal ještě dva dny na místě, kde byl.

  11:7 Potom řekl svým učedníkům: "Pojďme znovu do Judska."

  11:8 Učedníci mu řekli: "Rabbi, Židé tě teď chtěli ukamenovat a [ty] tam jdeš znovu?"

  11:9 Ježíš odpověděl: "Nemá snad den dvanáct hodin? Kdo chodí ve dne, neklopýtá, neboť vidí světlo tohoto světa.

  11:10 Kdo ale chodí v noci, klopýtá, neboť v něm není světlo."

  11:11 To pověděl a potom jim řekl: "Lazar, náš přítel, usnul, ale jdu, abych ho probudil."

  11:12 Jeho učedníci řekli: "Pane, jestliže usnul, bude zdráv!"

  11:13 Ježíš [to] však řekl o jeho smrti, ale oni se domnívali, že mluví o odpočinku ve spánku.

  11:14 Tehdy jim Ježíš řekl jasně: "Lazar zemřel.

  11:15 A raduji se kvůli vám, že jsem tam nebyl, abyste uvěřili. Ale pojďme k němu."

  11:16 Tomáš zvaný Didymus tedy řekl spoluučedníkům: "Pojďme i my, abychom zemřeli s ním."

  11:17 Když tedy Ježíš přišel, nalezl ho již čtyři dny pochovaného v hrobě.

  11:18 Betanie pak byla blízko Jeruzaléma, asi patnáct honů.

  11:19 A mnozí z Židů přišli k Martě a Marii, aby je utěšili [ve smutku] nad jejich bratrem.

  11:20 Jakmile tedy Marta uslyšela, že přichází Ježíš, vyšla mu naproti, ale Marie seděla doma.

  11:21 Marta tedy řekla Ježíši: "Pane, kdybys tu byl, můj bratr by nezemřel.

  11:22 Ale i teď vím, že o cokoli bys Boha požádal, [to] ti Bůh dá."

  11:23 Ježíš jí řekl: "Tvůj bratr vstane."

  11:24 Marta mu řekla: "Vím, že vstane při vzkříšení v poslední den."

  11:25 Ježíš jí řekl: "Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít.

  11:26 A každý, kdo žije a věří ve mne, jistě nezemře navěky. Věříš tomu?"

  11:27 Řekla mu: "Ano, Pane, já jsem uvěřila, že ty jsi Kristus, Boží Syn, který má přijít na svět."

  11:28 A když to pověděla, odešla a tajně zavolala Marii, svou sestru, se slovy: "Mistr je tu a volá tě."

  11:29 A ona, jakmile [to] uslyšela, rychle vstala a šla k němu.

  11:30 Ježíš však ještě nepřišel do městečka, ale byl na tom místě, kam mu vyšla naproti Marta.

  11:31 Když tedy Židé, kteří byli s Marií v domě a utěšovali ji, uviděli, že rychle vstala a šla ven, šli za ní se slovy: "Jde ke hrobu, aby tam plakala."

  11:32 Jakmile tedy Marie přišla [tam], kde byl Ježíš, a spatřila ho, padla k jeho nohám a řekla mu: "Pane, kdybys tu byl, můj bratr by nezemřel."

  11:33 Když tedy Ježíš spatřil, jak pláče a jak pláčou Židé, kteří přišli s ní, v duchu zasténal a zarmoutil se.

  11:34 Potom řekl: "Kam jste ho položili?" Řekli mu: "Pane, pojďa podívej se."

  11:35 Ježíš se rozplakal.

  11:36 Židé tedy řekli: "Hleďte, jak ho měl rád!"

  11:37 Někteří z nich však řekli: "Nemohl snad ten, kdo otevřel oči slepého, způsobit také, aby tento [člověk] nezemřel?"

  11:38 Ježíš tedy znovu sám v sobě zasténal a přišel ke hrobu. Byla [to] jeskyně a na ní ležel kámen.

  11:39 Ježíš řekl: "Odvalte ten kámen." Marta, sestra toho mrtvého, mu řekla: "Pane, už zapáchá, vždyť je [v hrobě] čtvrtý den!"

  11:40 Ježíš jí řekl: "Neřekl jsem ti, že budeš-li věřit, uvidíš Boží slávu?"

  11:41 Zvedli tedy kámen [z místa], kde byl ten mrtvý pochován. Ježíš pozvedl oči vzhůru a řekl: "Otče, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel.

  11:42 Já vím, že mě vždycky slyšíš, ale řekl jsem [to] kvůli zástupu, který stojí kolem, aby uvěřili, že jsi mě poslal."

  11:43 A když to řekl, zavolal mocným hlasem: "Lazare, pojď ven!"

  11:44 A ten, který zemřel, vyšel [ven]. Měl ruce i nohy svázané plátny a jeho tvář byla ovinuta rouškou. Ježíš jim řekl: "Rozvažte ho a nechte [ho] odejít."

  11:45 Tehdy mnozí z těch Židů, kteří přišli k Marii a viděli, co Ježíš udělal, uvěřili v něho.

  11:46 Někteří z nich však odešli k farizeům a řekli jim, co Ježíš udělal.

  11:47 Velekněží a farizeové tedy shromáždili veleradu a říkali: "Co uděláme? Vždyť tento člověk dělá mnoho zázraků!

  11:48 Jestli ho tak necháme, všichni v něho uvěří a přijdou Římané a vezmou [nám] naše místo i národ!"

  11:49 Avšak jeden z nich, Kaifáš, který byl toho roku nejvyšším knězem, jim řekl: "Vy nic nevíte!

  11:50 Ani nepomyslíte, že je pro nás prospěšné, aby jeden člověk zemřel za lid a ne [aby] celý tento národ zahynul."

  11:51 To však neřekl sám od sebe, ale protože byl toho roku nejvyšším knězem, prorokoval, že Ježíš má zemřít za tento národ.

  11:52 A nejen za tento národ, ale také aby shromáždil rozptýlené Boží děti v jedno.

  11:53 Od toho dne tedy byli dohodnuti, že ho zabijí.

  11:54 Ježíš proto už nechodil mezi Židy veřejně, ale odešel odtud do kraje blízko pouště, do města jménem Efraim, a tam pobýval se svými učedníky.

  11:55 A byla blízko židovská Veliká noc. Mnozí z toho kraje tedy před Velikou nocí putovali vzhůru do Jeruzaléma, aby se očistili.

  11:56 Hledali tedy Ježíše; a když stáli v chrámu, povídali si mezi sebou: "Co myslíte? Že by nepřišel na svátek?"

  11:57 Velekněží i farizeové však vydali nařízení, že pokud by se někdo dozvěděl, kde je, má [to] oznámit, aby ho mohli zajmout.

  ŃËĹÄÓŢŮŔß ĂËŔÂŔ - ČÍÄĹĘŃ ÁČÁËČČ Č ĎÎČŃĘ

  God Rules.NET
  Čůčňĺ 100 + îáúĺěű ęíčă â îäíî âđĺě˙. Đóńńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Óęđŕčíńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Áîëăŕđńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę