Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - Čîŕííŕ 12

  ĎĐĹÄŰÄÓŮŔß ĂËŔÂŔ - ŃËĹÄÓŢŮŔß ĂËŔÂŔ - FONTS - ĎÎĚÎŮÜ


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: GEN - BIB - COMM

  HELPS: ĐÓŃ - UKR - BULG - POL - ROM - ĐÓŃ-82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - ĐÓŃ-DARBY - ĐÓŃ-GEN - ĐÓŃ-LOP - ĐÓŃ-MAC - ĐÓŃ-SIR - ĐÓŃ-TSK

  12:1 Ježíš tedy přišel šest dní před Velikou nocí do Betanie, kde byl Lazar, ten, který zemřel a kterého vzkřísil z mrtvých.

  12:2 Tam mu připravili večeři a Marta [je] obsluhovala a Lazar byl jedním z těch, kdo s ním stolovali.

  12:3 Marie tehdy vzala libru velmi drahé masti z pravého nardu, pomazala Ježíšovy nohy a vytřela je svými vlasy. A dům byl naplněn vůní té masti.

  12:4 Jeden z jeho učedníků, Jidáš, [syn] Šimona Iškariotského, který ho měl zradit, tedy řekl:

  12:5 "Proč se tato mast neprodala za tři sta denárů a nedalo se chudým?"

  12:6 To však řekl ne [proto], že měl starost o chudé, ale že byl zloděj a měl [na starosti] pokladnu a to, co se [do ní] dávalo, bral.

  12:7 Ježíš tedy řekl: "Nech ji, zachovala to pro den mého pohřbu.

  12:8 Chudé přece máte u sebe vždycky, ale mne vždycky mít nebudete."

  12:9 Tehdy se veliké množství Židů dozvědělo, že je tam, a přišli - nejen kvůli Ježíši, ale také aby viděli Lazara, kterého vzkřísil z mrtvých.

  12:10 A [tak] se velekněží rozhodli zabít i Lazara,

  12:11 neboť mnozí z Židů kvůli němu odcházeli a uvěřili v Ježíše.

  12:12 Když nazítří veliký zástup [lidí], kteří přišli na svátek, uslyšel, že Ježíš přichází do Jeruzaléma,

  12:13 vzali palmové větve a vyšli mu naproti s voláním: "Hosana! Požehnaný, který přichází v Pánově jménu, král Izraele!"

  12:14 A když Ježíš nalezl oslátko, vsedl na ně, jak je napsáno:

  12:15 "Neboj se, dcero Sionu, hle, tvůj král přichází, sedě na hříbátku oslice."

  12:16 Jeho učedníci tomu však nejprve neporozuměli; ale když byl Ježíš oslaven, tehdy si vzpomněli, že to o něm je napsáno a [že] mu to učinili.

  12:17 Zástup, který byl s ním, pak vydával svědectví, že zavolal Lazara z hrobu a vzkřísil ho z mrtvých.

  12:18 Proto mu také vyšel naproti zástup [lidí], neboť slyšeli, že udělal ten zázrak.

  12:19 Farizeové si tedy mezi sebou řekli: "Vidíte, že nic nezmůžete? Hleďte, svět odešel za ním!"

  12:20 A někteří z těch, kteří se přišli o tom svátku modlit, byli Řekové.

  12:21 Ti tedy přistoupili k Filipovi, který byl z galilejské Betsaidy, a prosili ho: "Pane, chtěli bychom vidět Ježíše."

  12:22 Filip přišel a řekl Ondřejovi a Ondřej s Filipem [to] zase řekli Ježíši.

  12:23 Ježíš jim tedy odpověděl: "Přišla hodina, aby Syn člověka byl oslaven.

  12:24 Amen, amen, říkám vám: Pokud zrno pšenice nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Ale pokud zemře, přinese mnoho úrody.

  12:25 Kdo má rád svou duši, [ten] ji ztratí, a kdo nenávidí svou duši v tomto světě, uchrání ji k věčnému životu.

  12:26 Slouží-li mi někdo, ať mě následuje; a tam, kde jsem já, bude i můj služebník. A bude--li mi někdo sloužit, Otec ho poctí."

  12:27 "Má duše je teď zarmoucená a co mám říci? 'Otče, vysvoboď mě z této hodiny'? Ale proto jsem přišel, k této hodině.

  12:28 Otče, oslav své jméno!" Tehdy se z nebe ozval hlas: "Oslavil jsem a ještě oslavím."

  12:29 A zástup, který [tam] stál a slyšel [to], řekl: "Zahřmělo." Jiní říkali: "Mluvil k němu anděl."

  12:30 Ježíš [na to] odpověděl: "Ten hlas nepřišel kvůli mně, ale kvůli vám.

  12:31 Nyní je soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven.

  12:32 A já, když budu vyzdvižen od země, potáhnu všechny k sobě."

  12:33 (A to řekl, aby naznačil, jakou smrtí má zemřít.)

  12:34 Zástup mu odpověděl: "My jsme slyšeli ze Zákona, že Kristus zůstává na věky; jak to, [že] tedy říkáš, že Syn člověka musí být vyzdvižen? Kdo je ten Syn člověka?"

  12:35 Ježíš jim tedy řekl: "Ještě na krátký čas je světlo s vámi. Choďte, dokud máte světlo, ať vás nezachvátí tma. Kdo totiž chodí ve tmě, neví, kam jde.

  12:36 Dokud máte světlo, věřte ve světlo, abyste byli syny světla." Když to Ježíš pověděl, odešel a skryl se před nimi.

  12:37 A ačkoli před nimi udělal tolik zázraků, [přece] v něho neuvěřili,

  12:38 aby se naplnilo slovo, které řekl prorok Izaiáš: "Pane, kdo uvěřil našemu kázání? A komu je zjevena Pánova paže?"

  12:39 Proto nemohli věřit, neboť Izaiáš ještě řekl:

  12:40 "Oslepil jejich oči a zatvrdil jejich srdce, aby očima neuviděli a srdcem nepochopili a neobrátili se, abych je neuzdravil."

  12:41 To řekl Izaiáš, když spatřil jeho slávu a mluvil o něm.

  12:42 Přesto však v něho uvěřili i mnozí z hodnostářů, ale kvůli farizeům [ho] nevyznávali, aby nebyli vyobcováni ze synagogy.

  12:43 Milovali totiž lidskou chválu více než chválu Boží.

  12:44 Tehdy Ježíš zvolal: "Kdo věří ve mne, věří ne ve mne, ale v Toho, který mě poslal,

  12:45 a kdo mě vidí, vidí Toho, který mě poslal.

  12:46 Já, světlo, jsem přišel na svět, aby nikdo, kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě.

  12:47 A jestliže někdo slyší má slova a nevěří, já ho nesoudím; nepřišel jsem totiž, abych soudil svět, ale abych svět spasil.

  12:48 Kdo mě odmítá a nepřijímá moje slova, [ten] má, kdo by ho soudil. Slovo, které jsem mluvil, to ho bude soudit v poslední den.

  12:49 Nemluvil jsem totiž sám od sebe, ale Otec, který mě poslal, on mi dal přikázání, co mám říkat a co mluvit.

  12:50 A vím, že jeho přikázání je věčný život. Proto, co mluvím, mluvím tak, jak mi řekl Otec."

  ŃËĹÄÓŢŮŔß ĂËŔÂŔ - ČÍÄĹĘŃ ÁČÁËČČ Č ĎÎČŃĘ

  God Rules.NET
  Čůčňĺ 100 + îáúĺěű ęíčă â îäíî âđĺě˙. Đóńńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Óęđŕčíńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Áîëăŕđńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę