Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - Ěŕđę 6

  ĎĐĹÄŰÄÓŮŔß ĂËŔÂŔ - ŃËĹÄÓŢŮŔß ĂËŔÂŔ - FONTS - ĎÎĚÎŮÜ


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB

  HELPS: ĐÓŃ - UKR - BULG - POL - ROM - ĐÓŃ-82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - ĐÓŃ-DARBY - ĐÓŃ-GEN - ĐÓŃ-LOP - ĐÓŃ-MAC - ĐÓŃ-SIR - ĐÓŃ-TSK

  6:1 Potom odtud odešel a přišel do svého domovského města a jeho učedníci šli s ním.

  6:2 Když nastala sobota, začal učit v synagoze; a mnozí, kteří [ho] slyšeli, žasli a říkali: "Odkud to má? A co [to] dostal za moudrost? A [jak to], [že] se skrze jeho ruce dějí takové zázraky?

  6:3 Není to snad ten tesař, syn Marie a bratr Jakuba, Jozese, Judy a Šimona? A nejsou snad jeho sestry tady s námi?" A [tak] se nad ním pohoršovali.

  6:4 Ježíš jim tedy řekl: "Prorok není beze cti; jedině ve své vlasti, mezi svými příbuznými a ve svém domě."

  6:5 A nemohl tam udělat žádný zázrak, jen na několik nemocných vložil ruce a uzdravil je.

  6:6 Podivil se tedy nad jejich nevěrou a začal obcházet okolní městečka a učit.

  6:7 Potom k sobě svolal dvanáct [učedníků a] začal je vysílat po dvou. Dal jim moc nad nečistými duchy

  6:8 a přikázal jim, aby si na cestu nebrali nic kromě hole: ani mošnu, ani chléb, ani peníze do opasku,

  6:9 ale aby měli obuté sandále a neoblékali si dvě košile.

  6:10 Řekl jim také: "Kamkoli vejdete do domu, tam zůstaňte, dokud odtamtud nevyjdete.

  6:11 A kdekoli by vás nepřijali a neposlouchali by vás, vyjděte odtamtud a vyklepte prach ze svých nohou na svědectví proti nim. Amen, říkám vám, že Sodomě a Gomoře bude v soudný den lehčeji než tomu městu."

  6:12 A tak vyšli a kázali, aby [lidé] činili pokání.

  6:13 Vymítali mnoho démonů a mnoho nemocných mazali olejem a uzdravovali.

  6:14 Tehdy [o něm] uslyšel [i] král Herodes (protože jeho jméno se stalo známým) a řekl: "Jan Křtitel vstal z mrtvých, a proto se skrze něj dějí zázraky!"

  6:15 Jiní však říkali: "Je [to] Eliáš" a jiní říkali: "Je [to] prorok jako jeden z těch [dávných] proroků."

  6:16 Když [to] však uslyšel Herodes, řekl: "To je [ten] Jan, kterého jsem sťal. Byl vzkříšen z mrtvých!"

  6:17 Herodes totiž sám poslal, zatkl Jana a spoutal ho ve vězení kvůli Herodiadě, manželce svého bratra Filipa, protože se s ní oženil.

  6:18 Jan totiž Herodovi říkal: "Není ti dovoleno mít manželku svého bratra!"

  6:19 Herodias to tedy měla proti němu a chtěla ho zabít, ale nemohla.

  6:20 Herodes se totiž Jana bál, neboť věděl, že je to spravedlivý a svatý člověk, a [tak] ho chránil. Když ho slyšel, mnoho věcí [i] dělal a poslouchal ho rád.

  6:21 Příhodný den však přišel, když Herodes na oslavu svých narozenin uspořádal hostinu pro své velmože a velitele a pro přední muže Galileje.

  6:22 Když přišla dcera té Herodiady a zatančila, zalíbila se Herodovi i jeho spoluhodovníkům a král té dívce řekl: "Pros mne, o cokoli chceš, a dám ti [to]."

  6:23 A přísahal jí: "O cokoli bys mne poprosila, [to] ti dám, až do polovice svého království."

  6:24 Odešla tedy a řekla své matce: "O co mám poprosit?" A ona řekla: "O hlavu Jana Křtitele."

  6:25 Hned tedy se spěchem přišla ke králi a prosila ho: "Chci, abys mi ihned dal na míse hlavu Jana Křtitele."

  6:26 A král se velmi zarmoutil, [ale] kvůli svým přísahám a spoluhodovníkům ji nechtěl odmítnout.

  6:27 A tak ten král hned poslal kata a přikázal, aby přinesl Janovu hlavu. A ten odešel, sťal ho ve vězení

  6:28 a přinesl jeho hlavu na míse. Dal ji té dívce a ta dívka ji dala své matce.

  6:29 Když to potom uslyšeli jeho učedníci, přišli, vzali jeho tělo a pochovali je do hrobu.

  6:30 Potom se apoštolové sešli k Ježíši a oznámili mu všechno, co dělali i co učili.

  6:31 Tehdy jim řekl: "Pojďte [jen] vy sami stranou na opuštěné místo a trochu si odpočiňte." Těch, kdo [k nim] přicházeli a [zase] odcházeli, bylo totiž tolik, že neměli ani chvilku na jídlo.

  6:32 Odpluli tedy o samotě lodí na pusté místo.

  6:33 Ale když odcházeli, mnozí je uviděli a poznali. Seběhli se tam ze všech měst pěšky, předešli je a sešli se k němu.

  6:34 Když pak Ježíš vystoupil, uviděl veliký zástup [lidí a] byl naplněn soucitem k nim, protože byli jako ovce, které nemají pastýře. Tehdy je začal učit mnoha věcem.

  6:35 A když už se připozdilo, přišli k němu jeho učedníci a řekli: "Tohle místo je pusté a už je moc hodin.

  6:36 Propusť je, ať odejdou do okolních statků a vesnic a nakoupí si chléb, protože nemají co jíst."

  6:37 On jim ale odpověděl: "Vy jim dejte najíst." Řekli mu: "Máme jít a nakoupit chléb za dvě stě denárů a dát jim najíst?"

  6:38 On jim řekl: "Kolik máte chlebů? Jděte a podívejte se." Když [to] zjistili, řekli: "Pět, a dvě ryby."

  6:39 Tehdy jim přikázal, aby všechny posadili po skupinách na zelené trávě.

  6:40 Rozložili se tedy v řadách po stu a po padesáti [lidech].

  6:41 Potom vzal těch pět chlebů a ty dvě ryby, vzhlédl k nebi, požehnal a nalámal ty chleby a dával svým učedníkům, aby jim [je] předkládali. A ty dvě ryby rozdělil všem.

  6:42 A tak se všichni najedli a byli nasyceni.

  6:43 Potom sebrali dvanáct košů plných kousků [chleba a] ryb.

  6:44 A těch, kteří ty chleby jedli, bylo kolem pěti tisíc mužů.

  6:45 Potom hned své učedníky přinutil, aby nastoupili na loď a jeli napřed na druhou stranu k Betsaidě, než on rozpustí zástup.

  6:46 A když se s nimi rozloučil, odešel na horu, aby se modlil.

  6:47 Když pak nastal večer, byla loď uprostřed moře a on sám na zemi.

  6:48 A uviděl je, jak se úmorně plaví, protože [jeli] proti větru. Při čtvrté noční hlídce pak k nim přicházel pěšky po moři a chtěl je minout,

  6:49 ale oni, když ho uviděli, jak kráčí po moři, mysleli, že je [to] přízrak, a vykřikli [strachy].

  6:50 Všichni ho totiž uviděli a vyděsili se. Ale on s nimi hned promluvil a řekl jim: "Vzmužte se, [to] jsem já! Nebojte se."

  6:51 A nastoupil k nim do lodi a vítr se utišil. A oni ještě daleko víc sami v sobě žasli a divili se.

  6:52 Nepochopili totiž [nic] ohledně těch chlebů, protože jejich srdce bylo ztvrdlé.

  6:53 A když se přeplavili, přijeli do genezaretské země a přistáli.

  6:54 A jakmile vystoupili z lodi, [lidé] ho hned poznali

  6:55 a oběhli celý ten kraj a začali na nosítkách přinášet nemocné [tam], kde slyšeli, že je.

  6:56 A kamkoli přišel, do vesnic, do měst nebo na venkov, [lidé] pokládali nemocné na tržištích a prosili ho, aby se mohli dotknout aspoň cípu jeho roucha. A kdokoli se ho dotkl, byl uzdraven.

  ŃËĹÄÓŢŮŔß ĂËŔÂŔ - ČÍÄĹĘŃ ÁČÁËČČ Č ĎÎČŃĘ

  God Rules.NET
  Čůčňĺ 100 + îáúĺěű ęíčă â îäíî âđĺě˙. Đóńńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Óęđŕčíńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Áîëăŕđńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę