Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - 1KINGS 2

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  2:1 David se apropia de clipa moryii, wi a dat kndrumqri fiului squ Solomon, zicknd:

  2:2 ,,Eu plec pe calea pe care merge toatq lumea. Kntqrewte-te, wi fii om!

  2:3 Pqzewte poruncile Domnului, Dumnezeului tqu, umblknd kn cqile Lui, wi pqzind legile Lui, poruncile Lui, hotqrkrile Lui wi knvqyqturile Lui, dupq cum este scris kn legea lui Moise, ca sq izbutewti kn tot ce vei face wi ori kncotro te vei kntoarce,

  2:4 wi pentruca Domnul sq kmplineascq urmqtoarele cuvinte pe cari le -a rostit pentru mine: ,Dacq fiii tqi vor lua seama la calea lor, umblknd cu credinciowie knaintea Mea, din toatq inima lor wi din tot sufletul lor, nu vei fi lipsit niciodatq de un urmaw pe scaunul de domnie al lui Israel.`

  2:5 Wtii ce mi -a fqcut Ioab, fiul Yeruiei, ce a fqcut celor douq cqpetenii ale owtirii lui Israel, lui Abner, fiul lui Ner, wi lui Amasa, fiul lui Ieter. I -a omorkt; a vqrsat kn timp de pace sknge de rqzboi, wi a pus skngele de rqzboi pe cingqtoarea cu care era kncins la mijloc wi pe kncqlyqmintea din picioare.

  2:6 Fq dupq knyelepciunea ta, wi sq nu lawi ca perii lui cei albi sq se pogoare kn pace kn locuinya moryilor.

  2:7 Sq te poryi cu bunqvoinyq cu fiii lui Barzilai, Galaaditul, wi ei sq mqnknce la masq cu tine; cqci tot awa s`au purtat wi ei cu mine, iewindu-mi knainte, cknd fugeam de fratele tqu Absalom.

  2:8 Iatq cq ai lkngq tine pe Wimei, fiul lui Ghera, Beniamitul, din Bahurim. El a rostit kmpotriva mea mari blesteme kn ziua cknd mq duceam la Mahanaim. Dar s`a pogorkt knaintea mea la Iordan, wi i-am jurat pe Domnul, zicknd: ,Nu te voi omork cu sabia.`

  2:9 Acum, tu sq nu -l lawi nepedepsit; cqci ewti un om knyelept, wi wtii cum trebuie sq te poryi cu el. Sq -i pogori perii albi knskngerayi kn locuinya moryilor.``

  2:10 David a adormit cu pqrinyii lui, wi a fost kngropat kn cetatea lui David.

  2:11 Vremea ckt a kmpqrqyit David peste Israel a fost de patruzeci de ani: la Hebron a kmpqrqyit wapte ani, iar la Ierusalim a kmpqrqyit treizeci wi trei de ani.

  2:12 Solomon a wezut pe scaunul de domnie al tatqlui squ David, wi kmpqrqyia lui s`a kntqrit foarte mult.

  2:13 Adonia, fiul Haghitei, s`a dus la Bat-Weba, mama lui Solomon. Ea i -a zis: ,,Vii cu gknduri pacinice?`` El a rqspuns: ,,Da.``

  2:14 Wi a adqugat: ,,Am sq-yi spun o vorbq.`` Ea a zis: ,,Vorbewte!``

  2:15 Wi el a zis: ,,Wtii cq kmpqrqyia era a mea, wi cq tot Israelul kwi kndrepta privirile spre mine ca sq fiu kmpqrat. Dar kmpqrayia s`a kntors, wi a cqzut fratelui meu, pentrucq Domnul i -a dat -o.

  2:16 Acum kyi cer un lucru: nu-yi kntoarce faya!`` Ea i -a rqspuns: ,,Vorbewte!``

  2:17 Wi el a zis: ,,Spune, te rog, kmpqratului Solomon-cqci nu se poate sq nu te asculte-sq-mi dea de nevastq pe Abiwag, Sunamita.``

  2:18 Bat-Weba a zis: ,,Bine! voi vorbi kmpqratului pentru tine.``

  2:19 Bat-Weba s`a dus la kmpqratul Solomon, sq -i vorbeascq pentru Adonia. Kmpqratul s`a sculat s`o kntkmpine, s`a knchinat knaintea ei, wi a wezut pe scaunul squ de domnie. Au pus un scaun pentru mama kmpqratului, wi ea a wezut la dreapta lui.

  2:20 Apoi a zis: ,,Am sq-yi fac o micq rugqminte: sq mq asculyi!`` Wi kmpqratul i -a zis: ,,Cere, mamq, cqci te voi asculta.``

  2:21 Ea a zis: ,,Abiwag, Sunamita, sq fie datq de nevastq fratelui tqu Adonia.``

  2:22 Kmpqratul Solomon a rqspuns mamei sale: ,,Pentruce ceri numai pe Abiwag, Sunamita, pentru Adonia? Cere wi kmpqrqyia pentru el-cqci este fratele meu mai mare deckt mine-pentru el, pentru preotul Abiatar, wi pentru Ioab, fiul Yeruiei.``

  2:23 Atunci kmpqratul a jurat pe Domnul, zicknd: ,,Sq mq pedepseascq Dumnezeu cu toatq asprimea, dacq nu -l vor costa viaya pe Adonia cuvintele acestea!

  2:24 Acum, viu este Domnul, care m`a kntqrit wi m`a suit pe scaunul de domnie al tatqlui meu David, wi care mi -a fqcut o casq, dupq fqgqduinya Lui, cq astqzi va muri Adonia!``

  2:25 Wi kmpqratul Solomon a trimes pe Benaia, fiul lui Iehoiada, care l -a lovit; wi Adonia a murit.

  2:26 Kmpqratul a zis apoi preotului Abiatar: ,,Du-te la Anatot la mowiile tale, cqci ewti vrednic de moarte; dar nu te voi omork azi, pentrucq ai purtat chivotul Domnului Dumnezeu knaintea tatqlui meu David, wi pentru cq ai luat parte la toate suferinyele tatqlui meu.

  2:27 Astfel Solomon a scos pe Abiatar din slujba de preot al Domnului, ca sq kmplineascq cuvkntul rostit de Domnul asupra casei lui Eli kn Silo.

  2:28 Vestea aceasta a ajuns pknq la Ioab, care luase partea lui Adonia, mqcar cq nu luase partea lui Absalom. Wi Ioab a fugit la cortul Domnului, wi s`a apucat de coarnele altarului.

  2:29 Au dat de wtire kmpqratului Solomon cq Ioab a fugit la cortul Domnului, wi cq este la altar. Wi Solomon a trimes pe Benaia, fiul lui Iehoiada, zickndu -i: ,,Du-te wi lovewte -l!``

  2:30 Benaia a ajuns la cortului Domnului, wi a zis lui Ioab: ,,Iewi! cqci awa poruncewte kmpqratul.`` Dar el a rqspuns: ,,Nu! vreau sq mor aici.`` Benaia a spus lucrul acesta kmpqratului, zicknd: ,,Awa a vorbit Ioab, wi awa mi -a rqspuns``.

  2:31 Kmpqratul a zis lui Benaia: ,,Fq cum a zis, lovewte -l, wi kngroapq -l; wi ia astfel de peste mine wi de peste casa tatqlui meu skngele pe care l -a vqrsat Ioab fqrq temei.

  2:32 Domnul va face ca skngele lui sq cadq asupra capului lui, pentrucq a lovit pe doi bqrbayi mai drepyi wi mai buni deckt el, wi i -a ucis cu sabia, fqrq sq fi wtiut tatql meu David: pe Abner, fiul lui Ner, cqpetenia owtirii lui Israel, wi pe Amasa, fiul lui Ieter, cqpetenia owtirii lui Iuda.

  2:33 Skngele lor sq cadq peste capul lui Ioab wi peste capul urmawilor lui pentru totdeauna; dar David, sqmknya lui, casa lui wi scaunul lui de domnie, sq aibq parte de pace pe vecie din partea Domnului.``

  2:34 Benaia, fiul lui Iehoiada, s`a suit, a lovit pe Ioab, wi l -a omorkt. El a fost kngropat kn casa lui, kn pustie.

  2:35 Kmpqratul a pus kn fruntea owtirii pe Benaia, fiul lui Iehoiada, kn locul lui Ioab, iar kn locul lui Abiatar a pus pe preotul Yadoc.

  2:36 Kmpqratul a chemat pe Wimei, wi i -a zis: ,,Zidewte-yi o casq la Ierusalim: sq locuiewti kn ea, wi sq nu iewi din ea ca sq te duci kntr`o parte sau alta.

  2:37 Sq wtii bine cq kn ziua cknd vei iewi wi vei trece pkrkul Chedron, vei muri. Atunci skngele tqu va cqdea asupra capului tqu.

  2:38 Wimei a rqspuns kmpqratului: ,,Bine! robul tqu va face cum spune domnul meu, kmpqratul.`` Wi Wimei a locuit multq vreme la Ierusalim.

  2:39 Dupq trei ani, s`a kntkmplat cq doi slujitori ai lui Wimei au fugit la Achiw, fiul lui Maaca, kmpqratul Gatului. Au dat de wtire lui Wimei, zicknd: ,,Iatq cq slujitorii tqi sknt la Gat.``

  2:40 Wimei s`a sculat, a pus waua pe mqgar, wi s`a dus la Gat la Achiw, sq-wi caute slujitorii. Wimei s`a dus, wi wi -a adus knapoi slujitorii din Gat.

  2:41 Au dat de veste lui Solomon cq Wimei a plecat din Ierusalim la Gat, wi cq s`a kntors.

  2:42 Kmpqratul a chemat pe Wimei, wi i -a zis: ,,Nu te-am pus eu sq juri pe Domnul, wi nu yi-am spus eu hotqrkt: ,Sq wtii cq vei muri kn ziua cknd vei iewi sq te duci kntr`o parte sau alta?` Wi nu mi-ai rqspuns tu: ,Bine! am knyeles?`

  2:43 Pentru ce atunci n`ai ascultat de jurqmkntul Domnului wi de porunca pe care yi -o dqdusem?``

  2:44 Wi kmpqratul a zis lui Wimei: ,,Wtii knlquntrul inimii tale tot rqul pe care l-ai fqcut tatqlui meu David; Domnul a kntors rqutatea ta asupra capului tqu.

  2:45 Dar kmpqratul Solomon va fi binecuvkntat, wi scaunul de domnie al lui David va fi kntqrit pe vecie knaintea Domnului.``

  2:46 Wi kmpqratul a poruncit lui Benaia, fiul lui Iehoiada, care a iewit wi a lovit pe Wimei; wi Wimei a murit. Astfel, kmpqrqyia s`a kntqrit kn mknile lui Solomon.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск