Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - EXODUS 12

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  12:1 Domnul a zis lui Moise wi lui Aaron kn yara Egiptului:

  12:2 ,,Luna aceasta va fi pentru voi cea dintki lunq; ea va fi pentru voi cea dintki lunq a anului.

  12:3 Vorbiyi kntregei adunqri a lui Israel, wi spuneyi -i: ,Kn ziua a zecea a acestei luni, fiecare om sq ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casq.

  12:4 Dacq sknt prea puyini kn casq pentru un miel, sq -l ia cu vecinul lui cel mai de aproape, dupq numqrul sufletelor; sq faceyi socoteala ckt poate mknca fiecare din mielul acesta.

  12:5 Sq fie un miel fqrq cusur, de parte bqrbqteascq, de un an; veyi putea sq luayi un miel sau un ied.

  12:6 Sq -l pqstrayi pknq kn ziua a patrusprezecea a lunii acesteia; wi toatq adunarea lui Israel sq -l junghie seara.

  12:7 Sq ia din skngele lui, wi sq ungq amkndoi stklpii uwii wi pragul de sus al caselor unde kl vor mknca.

  12:8 Carnea s`o mqnknce chiar kn noaptea aceea, friptq la foc; wi anume s`o mqnknce cu azimi wi cu verdeyuri amare.

  12:9 Sq nu -l mkncayi crud sau fiert kn apq; ci sq fie fript la foc: atkt capul, ckt wi picioarele wi mqruntaiele.

  12:10 Sq nu lqsayi nimic din el pknq a doua zi dimineaya; wi, dacq va rqmknea ceva din el pe a doua zi dimineaya, sq -l ardeyi kn foc.

  12:11 Cknd kl veyi mknca, sq aveyi mijlocul kncins, kncqlyqmintele kn picioare, wi toiagul kn mknq; wi sq -l mkncayi kn grabq; cqci sknt Pawtele Domnului.

  12:12 Kn noaptea aceea, Eu voi trece prin yara Egiptului, wi voi lovi pe toyi kntkii-nqscuyi din yara Egiptului, dela oameni pknq la dobitoace; wi voi face judecatq kmprotiva tuturor zeilor Egiptului; Eu, Domnul.

  12:13 Skngele vq va sluji ca semn pe casele unde veyi fi. Eu voi vedea skngele, wi voi trece pe lkngq voi, awa cq nu vq va nimici nici o urgie, atunci cknd voi lovi yara Egiptului.

  12:14 Wi pomenirea acestei zile s`o pqstrayi, wi s`o prqznuiyi printr`o sqrbqtoare kn cinstea Domnului; s`o prqznuiyi ca o lege vecinicq pentru urmawii vowtri.

  12:15 Timp de wapte zile, veyi mknca azimi. Din cea dintki zi veyi scoate aluatul din casele voastre: cqci oricine va mknca pkne dospitq, din ziua kntki pknq kn ziua a waptea, va fi nimicit din Israel.

  12:16 Kn ziua dintki veyi avea o adunare de sqrbqtoare sfkntq; wi kn ziua a waptea, veyi avea o adunare de sqrbqtoare sfkntq. Sq nu faceyi nici o muncq kn zilele acelea; veyi putea numai sq pregqtiyi mkncarea fiecqrui ins.

  12:17 Sq yineyi sqrbqtoarea azimilor, cqci chiar kn ziua aceea voi scoate owtile voastre din yara Egiptului; sq yineyi ziua aceea ca o lege vecinicq pentru urmawii vowtri.

  12:18 Kn luna kntki, din a patrusprezecea zi a lunii, seara, sq mkncayi azimi, pknq kn seara zilei a douqzeci wi una a lunii.

  12:19 Timp de wapte zile, sq nu se gqseascq aluat kn casele voastre; cqci oricine va mknca pkne dospitq, va fi nimicit din adunarea lui Israel, fie strqin, fie bqwtinaw.

  12:20 Sq nu mkncayi pkne dospitq; ci, kn toate locuinyele voastre, sq mkncayi azimi.``

  12:21 Moise a chemat pe toyi bqtrknii lui Israel, wi le -a zis: ,,Duceyi-vq de luayi un miel pentru familiile voastre, wi junghiayi Pawtele.

  12:22 Sq luayi apoi un mqnunchi de isop, sq -l muiayi kn skngele din strachinq, wi sq ungeyi pragul de sus wi cei doi stklpi ai uwii cu skngele din strachinq. Nimeni din voi sq nu iasq din casq pknq dimineaya.

  12:23 Cknd va trece Domnul ca sq loveascq Egiptul, wi va vedea skngele pe pragul de sus wi pe cei doi stklpi ai uwii, Domnul va trece pe lkngq uwq, wi nu va kngqdui Nimicitorului sq intre kn casele voastre ca sq vq loveascq.

  12:24 Sq pqziyi lucrul acesta ca o lege pentru voi wi pentru copiii vowtri kn veac.

  12:25 Cknd veyi intra kn yara, pe care v`o va da Domnul, dupq fqgqduinya Lui, sq yineyi acest obicei sfknt.

  12:26 Wi cknd vq vor kntreba copiii vowtri: ,Ce knsemneazq obiceiul acesta?`

  12:27 sq rqspundeyi: ,Este jertfa de Pawte kn cinstea Domnului, care a trecut pe lkngq casele copiilor lui Israel kn Egipt, cknd a lovit Egiptul, wi ne -a scqpat casele noastre.`` Poporul s`a plecat, wi s`a knchinat pknq la pqmknt.

  12:28 Wi copiii lui Israel au plecat, wi au fqcut cum poruncise Domnul lui Moise wi lui Aaron; awa au fqcut.

  12:29 La miezul-nopyii, Domnul a lovit pe toyi kntkii nqscuyi din yara Egiptului, dela kntkiul-nqscut al lui Faraon, care wedea pe scaunul lui de domnie, pknq la kntkiul-nqscut al celui knchis kn temniyq, wi pknq la toyi kntkii-nqscuyi ai dobitoacelor.

  12:30 Faraon s`a sculat noaptea, el wi toyi slujitorii lui, wi toyi Egiptenii; wi au fost mari yipete kn Egipt, cqci nu era casq unde sq nu fie un mort.

  12:31 Kn aceeaw noapte Faraon a chemat pe Moise wi pe Aaron, wi le -a zis: ,,Sculayi-vq, iewiyi din mijlocul poporului meu, voi wi copiii lui Israel. Duceyi-vq sq slujiyi Domnului, cum ayi zis.

  12:32 Luayi-vq wi oile wi boii, cum ayi zis, duceyi-vq, wi binecuvkntayi-mq.``

  12:33 Egiptenii zoreau poporul, wi se grqbeau sq -i scoatq din yarq, cqci ziceau: ,,Altfel, toyi vom pieri.``

  12:34 Poporul wi -a luat plqmqdeala (coca), knainte de a se dospi. Wi-au knvelit postqvile cu plqmqdeala kn haine, wi le-au pus pe umeri.

  12:35 Copiii lui Israel au fqcut ce spusese Moise, wi au cerut Egiptenilor vase de argint, vase de aur wi haine.

  12:36 Domnul a fqcut ca poporul sq capete trecere knaintea Egiptenilor, cari le-au kmplinit cererea. Wi astfel au jqfuit pe Egipteni.

  12:37 Copiii lui Israel au plecat din Ramses spre Sucot, kn numqr de aproape wase sute de mii de oameni cari mergeau pe jos, afarq de copii.

  12:38 O mulyime de oameni de tot soiul s`au suit kmpreunq cu ei; aveau wi turme knsemnate de oi wi boi.

  12:39 Cu plqmqdeala, pe care o luaserq din Egipt wi care nu se dospise kncq, au fqcut turte fqrq aluat; cqci fuseserq izgoniyi de Egipteni, fqrq sq mai poatq zqbovi, wi fqrq sq-wi ia merinde cu ei.

  12:40 Wederea copiilor lui Israel kn Egipt a fost de patru sute treizeci de ani.

  12:41 Wi, dupq patru sute treizeci de ani, tocmai kn ziua aceea, toate owtile Domnului au iewit din yara Egiptului.

  12:42 Noaptea aceea trebuie prqznuitq kn cinstea Domnului, pentrucq atunci i -a scos din yara Egiptului; noaptea aceea trebuie prqznuitq kn cinstea Domnului de toyi copiii lui Israel wi de urmawii lor.

  12:43 Domnul a zis lui Moise wi lui Aaron: ,,Iatq porunca privitoare la Pawte: niciun strqin sq nu mqnknce din ele.

  12:44 Sq tai kmprejur pe orice rob cumpqrat cu bani, wi apoi sq mqnknce din ele.

  12:45 Veneticul wi simbriawul sq nu mqnknce.

  12:46 Sq nu le mqnknce deckt kntr`o singurq casq; sq nu luayi deloc carne afarq din casq, wi sq nu zdrobiyi niciun os.

  12:47 Toatq adunarea lui Israel sq facq Pawtele.

  12:48 Dacq un strqin, care va locui la tine, va vrea sq facq Pawtele Domnului, orice parte bqrbqteascq din casa lui va trebui tqiatq kmprejur; apoi se va apropia sq le facq, wi va fi ca wi bqwtinawul; dar niciun netqiat kmprejur sq nu mqnknce din ele.

  12:49 Aceeaw lege va fi pentru bqwtinaw ca wi pentru strqinul, care va locui kn mijlocul vostru.``

  12:50 Toyi copiii lui Israel au fqcut cum poruncise Domnul lui Moise wi lui Aaron; awa au fqcut.

  12:51 Wi chiar kn ziua aceea, Domnul a scos din yara Egiptului pe copiii lui Israel, dupq owtile lor.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск