Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 8

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - DAVIS   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  8:1 I mluvil Hospodin k Mojovi: Vejdi k Faraonovi a rci jemu: Takto prav Hospodin: Propus lid mj, a mi slou.

  8:2 Pakli nebude chtti propustiti, aj, j ranm vecky krajiny tv abami.

  8:3 A vyd eka mnostv ab, kter vystoup a polezou do domu tvho a do pokoje, v nm lh, a na loce tv, a do dom sluebnk tvch i lidu tvho, a do pec tvch a do tsta tvho.

  8:4 I na tebe a na lid tvj, i na vecky sluebnky tv polezou by.

  8:5 I ekl Hospodin Mojovi: Rci Aronovi: Vzthni ruku svou s hol svou na eky, na potoky a na jezera, a vyve by na zemi Egyptskou.

  8:6 I vzthl Aron ruku svou na vody Egyptsk; a vystoupily by a pikryly zemi Egyptskou.

  8:7 A uinili tolik arodjnci skrze sv ry; a udlali, e vyly by na zemi Egyptskou.

  8:8 Tedy Farao povolav Moje a Arona, ekl: Modlte se Hospodinu, a odejme by ode mne a od lidu mho; a propustm ten lid, aby obtovali Hospodinu.

  8:9 I ekl Moj Faraonovi: Poctm t tm, a povz, kdy bych se ml modliti za t a za sluebnky tv, a za lid tvj, aby vyplnny byly by od tebe, i z dom tvch; toliko v ece zstanou.

  8:10 Kterto odpovdl: Ztra. A Moj ekl: Podl slova tvho nech jest, abys vdl, e dnho takovho nen, jako Hospodin Bh n.

  8:11 I odejdou by od tebe a od dom tvch, i od sluebnk tvch a od lidu tvho; toliko v ece zstanou.

  8:12 Tedy vyel Moj s Aronem od Faraona. I volal Moj k Hospodinu, aby odjaty byly by, kter byl dopustil na Faraona.

  8:13 I uinil Hospodin podl slova Mojova; a vymely by z dom, ze vs i z pol.

  8:14 I shrnuli je na hromady; a nasmradila se zem.

  8:15 Vida pak Farao, e by dno bylo oddechnut, vce zatvrdil se v srdci svm, a neuposlechl jich, jako byl mluvil Hospodin.

  8:16 I ekl Hospodin Mojovi: Rci k Aronovi: Vzthni hl svou, a ude v prach zem, aby obrtil se v stnice na v zemi Egyptsk.

  8:17 Kte uinili tak. Nebo vzthl Aron ruku svou s hol svou, a udeil prach zem. I byly stnice na lidech i hovadech; vecken prach zem obrtil se v stnice ve v zemi Egyptsk.

  8:18 Dlali tak tak arodjnci skrze ry sv, aby vyvedli stnice, ale nemohli. A byly stnice na lidech i hovadech.

  8:19 Tedy ekli arodjnci Faraonovi: Prst Bo toto jest. A posililo se srdce Faraonovo, ani poslechl jich, jako mluvil Hospodin.

  8:20 ekl pak Hospodin Mojovi: Vsta rno a stj ped Faraonem. Hle vyjde k vod, a d k nmu: Takto prav Hospodin: Propus lid mj, a mi slou.

  8:21 Pakli nepropust lidu mho, hle, j poli na t a na sluebnky tv, a na lid tvj, a na domy tv smsici velikch kodlivch al; a naplnni budou domov Egyptt tmi alami, nad to i zem ta, na n oni jsou.

  8:22 A oddlm v ten den zemi Gesen, v n lid mj zstv, aby tam nebylo smsice t; abys vdl, e jsem j Hospodin u prosted zem.

  8:23 A vysvobozenm rozdl uinm mezi lidem svm a lidem tvm. Ztra bude znamen toto.

  8:24 I uinil Hospodin tak. Nebo pila tk smsice kodlivch al na dm Faraonv,a do dom sluebnk jeho i na vecku zemi Egyptskou; a nakazila se zem od t smsice.

  8:25 Povolal pak Farao Moje a Arona, a ekl: Jdte, obtujte Bohu svmu tu v zemi.

  8:26 I ekl Moj: Nenle nm tak initi; nebo ohavnost Egyptskch obtovali bychom Hospodinu Bohu naemu. A jestlie bychom obtovali to, co jest ohavnost ped oima Egyptskch, zda by ns neukamenovali?

  8:27 Cestou t dn pjdeme na pou, a obtovati budeme Hospodinu Bohu naemu, jak nm rozkzal.

  8:28 I ekl Farao: J propustm vs, abyste obtovali Hospodinu Bohu svmu na pouti, vak dle abyste nikoli neodchzeli. Modlte se za mne.

  8:29 Odpovdl Moj: Aj, j vychzm od tebe, a modliti se budu Hospodinu, aby odela ta smsice od tebe, od sluebnk tvch i od lidu tvho ztra; avak a Farao vce nezklamv, nepropoutje lidu, aby obtovali Hospodinu.

  8:30 A vyed Moj od Faraona, modlil se Hospodinu.

  8:31 I uinil Hospodin podl slova Mojova, a odjal tu smsici od Faraona, od sluebnk jeho i od lidu jeho, tak e ani jedn aly nezstalo.

  8:32 Ale Farao ztil srdce sv tak i tehd, a nepropustil lidu.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .