Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - JUDGES 9

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  9:1 Abimelec, fiul lui Ierubaal, s`a dus la Sihem la frayii mamei lui, wi iatq cum le -a vorbit atkt lor ckt wi la toatq familia casei tatqlui mamei sale:

  9:2 ,,Spuneyi, vq rog, kn auzul tuturor locuitorilor din Sihem: ,Este mai bine pentru voi ca waptezeci de oameni, toyi fii ai lui Ierubaal, sq stqpkneascq peste voi, sau un singur om sq stqpkneascq peste voi?` Wi aduceyi-vq aminte cq eu sknt os din oasele voastre wi carne din carnea voastrq.``

  9:3 Frayii mamei lui au spus toate cuvintele acestea pentru el kn auzul tuturor locuitorilor din Sihem, wi inima lor s`a plecat spre Abimelec; cqci kwi ziceau: ,,El este frate cu noi.``

  9:4 I-au dat waptezeci de sicli de argint, pe cari i-au ridicat din casa lui Baal-Berit. Abimelec a cumpqrat cu ei pe niwte oameni fqrq cqpqtki wi neastkmpqrayi, cari au mers dupq el.

  9:5 A venit kn casa tatqlui squ la Ofra, wi a ucis pe frayii sqi, fiii lui Ierubaal, waptezeci de oameni, pe aceeaw peatrq. N`a scqpat deckt Iotam, cel mai tknqr fiu al lui Ierubaal, cqci se ascunsese.

  9:6 Toyi locuitorii din Sihem wi toatq casa lui Milo s`au strkns la olaltq, wi au venit de au fqcut kmpqrat pe Abimelec, lkngq stejarul sqdit kn Sihem.

  9:7 Iotam a aflat despre lucrul acesta. S`a dus wi s`a awezat pe vkrful muntelui Garizim, wi iatq ce le -a strigat el cu glas tare: ,,Ascultayi-mq, locuitorii Sihemului, wi Dumnezeu sq vq asculte!

  9:8 Copacii au plecat sq ungq un kmpqrat wi sq -l punq kn fruntea lor. Ei au zis mqslinului: ,Kmpqrqyewte peste noi!`

  9:9 Dar mqslinul le -a rqspuns: ,Sq-mi pqrqsesc eu untdelemnul meu, care kmi aduce laude din partea lui Dumnezeu wi a oamenilor, ca sq mq duc sq domnesc peste copaci?`

  9:10 Wi copacii au zis smochinului: ,Vino, tu, de kmpqrqyewte peste noi!`

  9:11 Dar smochinul le -a rqspuns: ,Sq-mi pqrqsesc eu dulceaya mea wi rodul meu cel minunat, ca sq mq duc sq domnesc peste copaci?`

  9:12 Wi copacii au zis viyei: ,Vino, tu, wi domnewte peste noi.`

  9:13 Dar viya le -a rqspuns: ,Sq-mi pqrqsesc eu vinul, care knveselewte pe Dumnezeu wi pe oameni, ca sq mq duc sq domnesc peste copaci?`

  9:14 Atunci toyi copacii au zis spinului: ,Vino, tu, wi kmpqrqyewte peste noi.`

  9:15 Wi spinul a rqspuns copacilor: ,Dacq kn adevqr vreyi sq mq ungeyi ca kmpqrat al vostru, veniyi wi adqpostiyi-vq subt umbra mea; altfel, sq iasq un foc din spin, wi sq mistuie cedrii Libanului.`

  9:16 Acum, oare cu adevqrat wi cu toatq curqyia ayi lucrat voi, fqcknd kmpqrat pe Abimelec? Ayi arqtat voi bunqvoinyq fayq de Ierubaal wi de casa lui? V`ayi purtat voi oare cu el potrivit cu slujba pe care v`a fqcut -o? -

  9:17 Cqci tatql meu s`a luptat pentru voi; wi -a pus viaya kn primejdie, wi v`a izbqvit din mkna lui Madian;

  9:18 wi voi v`ayi ridicat kmpotriva casei tatqlui meu, i-ayi ucis fiii, waptezeci de oameni, pe aceeaw piatrq, wi ayi fqcut kmpqrat peste locuitorii din Sihem pe Abimelec, fiul roabei lui, pentrucq este fratele vostru. -

  9:19 Dacq kn adevqr wi cu toatq curqyia v`ayi purtat voi astqzi fayq de Ierubaal wi casa lui, bine! Abimelec sq fie bucuria voastrq, wi voi sq fiyi bucuria lui!

  9:20 Dacq nu, sq iasq un foc din Abimelec, wi sq mistuie pe locuitorii din Sihem wi casa lui Milo; wi un foc sq iasq din locuitorii Sihemului wi din casa lui Milo, wi sq mistuie pe Abimelec!``

  9:21 Iotam s`a dat knlqturi, wi a luat -o la fugq; s`a dus la Beer unde a locuit departe de fratele squ Abimelec.

  9:22 Abimelec stqpknise trei ani peste Israel.

  9:23 Atunci Dumnezeu a trimes un duh rqu kntre Abimelec wi locuitorii Sihemului wi locuitorii Sihemului au fost necredinciowi lui Abimelec,

  9:24 pentru ca wi cruzimea sqvkrwitq cu cei waptezeci de fii ai lui Ierubaal sq-wi ia pedeapsa, wi skngele lor sq cadq asupra fratelui lor Abimelec, care -i ucisese, wi asupra locuitorilor Sihemului, cari -l ajutaserq sq ucidq pe frayii sqi.

  9:25 Locuitorii Sihemului au pus la pkndq kmpotriva lui, pe vkrfurile munyilor, niwte oameni, cari jqfuiau pe toyi cei ce treceau pe lkngq ei, pe drum. Wi lucrul acesta a fost adus la cunowtinya lui Abimelec.

  9:26 Gaal, fiul lui Ebed, a venit cu frayii sqi, wi au trecut la Sihem. Locuitorii Sihemului au avut kncredere kn el!

  9:27 Au iewit la ckmp, le-au cules viile, le-au cqlcat strugurii, wi au knceput sq se veseleascq; au intrat kn casa dumnezeului lor, au mkncat wi au bqut, wi au blestemat pe Abimelec.

  9:28 Wi Gaal, fiul lui Ebed, zicea: ,,Cine este Abimelec, wi cine este Sihem, ca sq slujim lui Abimelec? Nu este el fiul lui Ierubaal, wi nu este Zebul, kngrijitorul lui? Slujiyi bqrbayilor lui Hamor, tatql lui Sihem; de ce sq slujim lui Abimelec?

  9:29 Oh! dacq aw fi eu stqpknul acestui popor, aw rqsturna pe Abimelec``. Wi despre Abimelec zicea: ,,Strknge-yi owtirea wi iewi``!

  9:30 Zebul, ckrmuitorul cetqyii, a auzit ce zicea Gaal, fiul lui Ebed, wi s`a aprins de mknie.

  9:31 A trimes pe ascuns niwte soli la Abimelec, ca sq -i spunq: ,,Iatq, Gaal, fiul lui Ebed, wi frayii lui, au venit la Sihem, wi au rqsculat cetatea kmpotriva ta.

  9:32 Acum, pleacq noaptea, tu wi poporul care este cu tine, wi stai la pkndq kn ckmp.

  9:33 Dimineaya, la rqsqritul soarelui, sq te arunci cu nqvalq asupra cetqyii. Wi cknd Gaal wi poporul care este cu el vor iewi kmpotriva ta, sq -i faci ce-yi vor kngqdui puterile.

  9:34 Abimelec wi tot poporul care era cu el au plecat noaptea, wi s`au pus la pkndq lkngq Sihem, kmpqryiyi kn patru cete.

  9:35 Gaal, fiul lui Ebed, a iewit, wi a stqtut la intrarea poryii cetqyii. Abimelec wi tot poporul care era cu el s`au sculat atunci dela pkndq.

  9:36 Gaal a zqrit poporul, wi a zis lui Zebul: ,,Iatq un popor care se pogoarq din vkrful munyilor.`` Zebul i -a rqspuns: ,,Este umbra munyilor pe cari -i iei drept oameni.``

  9:37 Gaal, luknd iarqw cuvkntul, a zis: ,,Este chiar un popor care se pogoarq de pe knqlyimile yqrii, wi o ceatq vine pe drumul Stejarului Ghicitorilor.``

  9:38 Zebul i -a rqspuns: ,,Unde kyi este acum gura, cu care ziceai: ,Cine este Abimelec, ca sq -i slujim? Nu este oare acesta poporul pe care -l dispreyuiai tu? Mergi acum, wi luptq-te cu el!``

  9:39 Gaal a knaintat kn fruntea locuitorilor Sihemului, wi s`a luptat cu Abimelec.

  9:40 Urmqrit de Abimelec, a luat -o la fugq dinaintea lui, wi mulyi oameni au cqzut moryi pknq la intrarea poryii.

  9:41 Abimelec s`a oprit la Aruma. Wi Zebul a izgonit pe Gaal wi pe frayii lui, cari n`au putut sq rqmknq la Sihem.

  9:42 A douazi, poporul, a iewit la ckmp. Abimelec, cqruia i s`a dat de wtire,

  9:43 wi -a luat ceata, a kmpqryit -o kn trei pqryi, wi s`a pus la pkndq kn ckmp. Vqzknd cq poporul iewea din cetate, s`a sculat kmpotriva lor, wi i -a bqtut.

  9:44 Abimelec wi cetele cari erau cu el au pornit knainte wi s`au awezat la intrarea poryii cetqyii: douq din aceste cete s`au aruncat asupra tuturor celorce erau kn ckmp, wi i-au bqtut.

  9:45 Abimelec a bqtut cetatea toatq ziua; a luat -o, wi a ucis poporul care se afla kn ea. Apoi a dqrkmat cetatea pknq kn temelie, wi a presqrat sare peste ea.

  9:46 La auzul acestui lucru, toyi locuitorii turnului Sihemului s`au dus kn cetqyuia casei dumnezeului Berit.

  9:47 S`a dat de wtire lui Abimelec cq toyi locuitorii turnului Sihemnului s`au strkns acolo.

  9:48 Atunci Abimelec s`a suit pe muntele Yalmon, el wi tot poporul care era cu el. A luat o secure kn mknq, a tqiat o ramurq de copac, a luat -o wi a pus -o pe umqr. Apoi a zis poporului care era cu el: ,,Ayi vqzut ce am fqcut? Grqbiyi-vq wi faceyi wi voi ca mine.``

  9:49 Wi au tqiat fiecare ckte o ramurq, wi au mers dupq Abimelec; au awezat ramurile lkngq cetqyuie, wi i-au dat foc ei wi celor ce se aflau kn ea. Awa au perit toyi oamenii din turnul Sihemului, kn numqr de aproape o mie, bqrbayi wi femei.

  9:50 Abimelec a pornit kmpotriva Tebeyului. A kmpresurat Tebeyul, wi l -a luat.

  9:51 Kn mijlocul cetqyii era un turn tare, unde au fugit toyi locuitorii cetqyii, bqrbayi wi femei; au kncuiat uwile dupq ei, wi s`au suit pe acoperiwul turnului.

  9:52 Abimelec a ajuns pknq la turn; l -a bqtut, wi s`a apropiat de uwa turnului ca sq -i punq foc.

  9:53 Atunci o femeie a aruncat o piatrq de rkwniyq pe capul lui Abimelec, wi i -a sfqrkmat yeasta capului.

  9:54 Kndatq el a chemat pe tknqrul care -i purta armele, wi i -a zis: ,,Scoate-yi sabia, wi omoarq-mq, ca sq nu se zicq de mine: ,L -a omorkt o femeie.`` Tknqrul l -a strqpuns cu sabia, wi a murit.

  9:55 Cknd au vqzut bqrbayii lui Israel cq Abimelec a murit, au plecat fiecare acasq.

  9:56 Astfel a fqcut Dumnezeu sq cadq asupra lui Abimelec rqul pe care -l fqcuse tatqlui squ, ucizknd pe cei waptezeci de frayi ai lui;

  9:57 wi Dumnezeu a fqcut sq cadq asupra capului oamenilor din Sihem tot rqul pe care -l fqcuserq. Astfel s`a kmplinit fayq de ei blestemul lui Iotam, fiul lui Ierubaal.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск