Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - JOSHUA 21

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  21:1 Pooe tada glavari levitskih obitelji k sveeniku Eleazaru i Joui, sinu Nunovu, i plemenskim glavarima Izraela.

  21:2 I rekoe im u ilu, u zemlji kanaanskoj: "Jahve je zapovjedio preko Mojsija da nam se dadu gradovi gdje emo ivjeti i panjaci oko njih za nau stoku."

  21:3 Izraelci dadoe levitima od svoje batine, po zapovijedi Jahvinoj, ove gradove s njihovim panjacima.

  21:4 Izie, dakle, drijeb za porodice Kehatove: levitima, potomcima sveenika Arona, pripade trinaest gradova od plemena Judina, imunova i Benjaminova;

  21:5 ostalim sinovima Kehatovim pripalo je drijebom po porodicama deset gradova od plemena Efrajimova i Danova i od polovine plemena Manaeova.

  21:6 Sinovi Geronovi dobie po porodicama trinaest gradova od plemena Jisakarova, Aerova i Naftalijeva i od polovine plemena Manaeova u Baanu.

  21:7 Merarijevim sinovima po njihovim porodicama pripalo je dvanaest gradova od plemena Rubenova, Gadova i Zebulunova.

  21:8 Tako Izraelci drijebom dodijelie levitima te gradove s panjacima, kako bijae zapovjedio Jahve preko Mojsija.

  21:9 Od plemena sinova Judinih i od plemena sinova imunovih dodijeljeni su bili ovi gradovi koji se poimence navode:

  21:10 sinovima Aronovim u levitskim porodicama Kehatovim, jer je prvi drijeb bio za njih,

  21:11 pripade Kirjat-Arba, glavni grad Anakovaca, to jest Hebron, u Judinoj gori, s panjacima unaokolo.

  21:12 Ali polja oko toga grada sa selima unaokolo bila su ve dana u batinu Kalebu, sinu Jefuneovu.

  21:13 Sinovima sveenika Arona pripade grad-utoite Hebron s panjacima i Libna s panjacima;

  21:14 Jatir s panjacima, Etemoa s panjacima,

  21:15 Holon s panjacima, Debir s panjacima,

  21:16 Aan s panjacima, Juta s panjacima, Bet-eme s panjacima. Dakle, devet gradova od ona dva plemena.

  21:17 Od plemena Benjaminova: Gibeon s panjacima, Geba s panjacima,

  21:18 Anatot s panjacima, Almon s panjacima. Dakle, etiri grada.

  21:19 Tako su sveenici, sinovi Aronovi, dobili svega trinaest gradova s njihovim panjacima.

  21:20 Ostalim levitima u porodicama sinova Kehatovih drijebom su pripali gradovi plemena Efrajimova.

  21:21 Dali su im grad-utoite ekem s panjacima njegovim na Efrajimovoj gori, zatim Gezer s panjacima,

  21:22 Kibsajim s panjacima, Bet-Horon s panjacima. Dakle, etiri grada.

  21:23 Od plemena Danova dobili su: Elteku s panjacima i Gibeton s panjacima,

  21:24 Ajalon s panjacima i Gat-Rimon s panjacima. Dakle, etiri grada.

  21:25 Od polovine plemena Manaeova: Tanak s panjacima i Jibleam s panjacima. Dakle, dva grada.

  21:26 U svemu: deset su gradova s panjacima dobile porodice ostalih sinova Kehatovih.

  21:27 Geronovim sinovima, porodicama levitskim, dadoe od polovine plemena Manaeova grad-utoite Golan u Baanu i Atarot s njihovim panjacima. Dakle, dva grada.

  21:28 Od plemena Jisakarova: Kion s panjacima, Dabrat s panjacima,

  21:29 Jarmut s panjacima i En-Ganim s panjacima. Dakle, etiri grada.

  21:30 Od plemena Aerova: Mial s panjacima, Abdon s panjacima,

  21:31 Helkat s panjacima i Rehob s panjacima. Dakle, etiri grada.

  21:32 Od plemena Naftalijeva: grad-utoite Kede u Galileji s panjacima, Hamot Dor s panjacima i Kartan s panjacima. Dakle, tri grada.

  21:33 Svega Geronovih gradova po porodicama njihovim bijae trinaest gradova s panjacima.

  21:34 Porodicama sinova Merarijevih, preostalim levitima, dali su od plemena Zebulunova: Jokneam s panjacima, Kartu s panjacima,

  21:35 Rimon s panjacima, Nahalal s panjacima. Dakle, etiri grada.

  21:36 S onu stranu Jordana od plemena Rubenova dadoe im grad-utoite Beser s panjacima na pustinjskoj visoravni, Jahas s panjacima,

  21:37 Kedemot s panjacima, Mefaat s panjacima. Dakle, etiri grada.

  21:38 Od plemena Gadova: grad-utoite Ramot u Gileadu s panjacima, Mahanajim s panjacima,

  21:39 Hebon s panjacima, Jazer s panjacima. Dakle, etiri grada.

  21:40 U svemu bijae dodijeljeno drijebom porodicama sinova Merarijevih, preostalim levitima, dvanaest gradova.

  21:41 Tako usred batine sinova Izraelovih bijae etrdeset i osam levitskih gradova s panjacima.

  21:42 Svaki je taj grad imao panjake unaokolo. Tako je bilo sa svima spomenutim gradovima.

  21:43 Tako je Jahve predao Izraelcima svu zemlju za koju se zakleo da e je dati ocima njihovim. Primili su je u posjed i nastanili se u njoj.

  21:44 I dade im Jahve da otpoinu u miru na svim meama, kako se bijae zakleo njihovim ocima. Nitko im od njihovih neprijatelja ne bijae kadar odoljeti. Sve im je njihove neprijatelje predao Jahve u ruke.

  21:45 Od svih obeanja to ih je Jahve dao domu Izraelovu nijedno ne osta neispunjeno. Sve se ispunilo.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .