Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - 1SAMUEL 14

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  14:1 Kntr`o zi, Ionatan, fiul lui Saul, a zis tknqrului care -i purta armele: ,,Vino, wi sq pqtrundem pknq la straja Filistenilor, care este dincolo de locul acesta.`` Wi n`a spus nimic tatqlui squ.

  14:2 Saul stqtea la marginea cetqyii Ghibea, subt rodiul din Migron, wi poporul care era cu el era aproape wase sute de oameni.

  14:3 Ahia, fiul lui Ahitub, fratele lui I-Cabod, fiul lui Fineas, fiul lui Eli, preotul Domnului la Silo, purta... efodul. Poporul nu wtia cq Ionatan s`a dus.

  14:4 Kntre trecqtorile prin cari cquta Ionatan sq ajungq la straja Filistenilor, era un pisc de stkncq de o parte wi un pisc de stkncq de cealaltq parte; unul purta numele Boyey wi celalt Sene.

  14:5 Unul din aceste piscuri este la miazqnoapte, fayq kn fayq cu Micmaw, wi celalt la miazqzi, fayq kn fayq cu Gheba.

  14:6 Ionatan a zis tknqrului care -i purta armele: ,,Vino, wi sq pqtrundem pknq la straja acestor netqiayi kmprejur. Poate cq Domnul va lucra pentru noi, cqci nimic nu kmpiedecq pe Domnul sq dea izbqvire printr`un mic numqr ca wi printr`un mare numqr.``

  14:7 Cel ce -i ducea armele i -a rqspuns: ,,Fq tot ce ai kn inimq, n`asculta deckt de simyimkntul tqu, wi iatq-mq cu tine, gata sq te urmez oriunde.``

  14:8 ,,Ei bine!`` a zis Ionatan, ,,haidem la oamenii acewtia wi sq ne arqtqm lor.

  14:9 Dacq ne vor zice: ,Opriyi-vq pknq vom veni noi la voi!` vom rqmknea pe loc, wi nu ne vom sui la ei.

  14:10 Dar dacq vor zice: ,Suiyi-vq la noi!` ne vom sui, cqci Domnul ki dq kn mknile noastre. Acesta sq ne fie semnul.``

  14:11 S`au arqtat amkndoi strqjii Filistenilor, wi Filistenii au zis: ,,Iatq cq Evreii ies din gqurile kn cari s`au ascuns.``

  14:12 Wi oamenii cari erau de strajq au vorbit astfel lui Ionatan wi celui ce -i ducea armele: ,,Suiyi-vq la noi, ca sq vq arqtqm ceva.`` Ionatan a zis celui ce -i ducea armele: ,,Suie-te dupq mine, cqci Domnul ki dq kn mknile lui Israel.``

  14:13 Wi Ionatan s`a suit ajutkndu-se cu mknile wi picioarele, wi cel ce -i ducea armele a mers dupq el. Filistenii au cqzut knaintea lui Ionatan, wi cel ce -i ducea armele arunca moartea kn urma lui.

  14:14 Kn aceastq kntkie knfrkngere, Ionatan wi cel ce -i ducea armele au ucis douqzeci de oameni, pe kntindere de aproape o jumqtate de pogon de pqmknt.

  14:15 A intrat groaza kn tabqrq, kn yarq wi kn tot poporul; straja wi chiar wi prqdqtorii s`au spqimkntat; yara s`a kngrozit. Era groaza... lui Dumnezeu.

  14:16 Strqjerii lui Saul, cari erau la Ghibea lui Beniamin, au vqzut cq mulyimea se kmprqwtie wi fuge kn toatq pqryile.

  14:17 Atunci Saul a zis a poporului care era cu el: ,,Numqrqyi, vq rog, wi vedeyi cine a plecat din mijlocul nostru.`` Au numqrat, wi iatq cq lipsea Ionatan wi cel ce -i purta armele.

  14:18 Wi Saul a zis lui Ahia: ,,Adu kncoace chivotul lui Dumnezeu!`` -Cqci pe vremea aceea chivotul lui Dumnezeu era cu copiii lui Israel. -

  14:19 Pe cknd vorbea Saul cu preotul zarva kn tabqra Filistenilor se fqcea tot mai mare; wi Saul a zis preotului: ,,Trage-yi mkna!``

  14:20 Apoi Saul wi tot poporul care era cu el s`au strkns, wi au knaintat pknq la locul luptei; wi Filistenii au kntors sabia, unii kmpotriva altora, wi knvqlmqwala era nespus de mare.

  14:21 Evreii cari erau mai dinainte la Filisteni, wi cari se suiserq cu ei kn tabqrq de pe unde erau kmprqwtiayi, s`au unit cu Israeliyii cari erau cu Saul wi Ionatan.

  14:22 Toyi bqrbayii lui Israel cari se ascunseserq kn muntele lui Efraim, aflknd cq Filistenii fugeau, au knceput sq -i urmqreascq wi ei kn bqtaie.

  14:23 Domnul a izbqvit pe Israel kn ziua aceea, wi lupta s`a kntins pknq dincolo de Bet-Aven.

  14:24 Ziua aceea a fost obositoare pentru bqrbayii lui Israel. Saul pusese pe popor sq jure, zicknd: ,,Blestemat sq fie omul care va mknca pkne pknq seara, pknq mq voi rqzbuna pe vrqjmawii mei!`` Wi nimeni nu mkncase.

  14:25 Tot poporul ajunsese kntr`o pqdure, unde se gqsea miere pe faya pqmkntului.

  14:26 Cknd a intrat poporul kn pqdure, a vqzut mierea curgknd; dar niciunul n`a dus mierea la gurq, cqci poporul yinea jurqmkntul.

  14:27 Ionatan nu wtia de jurqmkntul pe care pusese tatql squ pe popor sq -l facq; a kntins vkrful toiagului pe care -l avea kn mknq, l -a vkrkt kntr`un fagure de miere, wi a dus mkna la gurq; wi ochii i s`au luminat.

  14:28 Atunci cineva din popor, vorbindu -i, i -a zis: ,,Tatql tqu a pus pe popor sq jure, zicknd: ,Blestemat sq fie omul care va mknca astqzi!`` Wi poporul era sleit de puteri.

  14:29 Wi Ionatan a zis: ,,Tatql meu turburq poporul; vedeyi dar cum mi s`au luminat ochii, pentrucq am gustat puyin din mierea aceasta!

  14:30 Negrewit, dacq poporul ar fi mkncat azi din prada pe care a gqsit -o la vrqjmawii lui, n`ar fi fost knfrkngerea Filistenilor mai mare?``

  14:31 Kn ziua aceea au bqtut pe Filisteni dela Micmaw pknq la Aialon. Poporul era foarte obosit,

  14:32 wi s`a aruncat asupra prqzii. A luat oi, boi wi viyei, i -a junghiat pe pqmknt wi i -a mkncat cu sknge cu tot.

  14:33 Au spus lucrul acesta lui Saul, wi i-au zis: ,,Iatq cq poporul pqcqtuiewte kmpotriva Domnului, mkncknd cu sknge.`` Saul a zis: ,,Voi faceyi o nelegiuire; rostogoliyi kndatq o piatrq mare kncoace.``

  14:34 Apoi a adqugat: ,,Kmprqwtiayi-vq printre popor, wi spuneyi fiecqruia sq-wi aducq boul sau oaia, wi sq -l junghie aici. Apoi sq mkncayi, wi nu pqcqtuiyi kmpotriva Domnului, mkncknd cu sknge.`` Wi peste noapte, fiecare din popor wi -a adus boul cu mkna, ca sq -l junghie pe piatrq.

  14:35 Saul a zidit un altar Domnului: acesta a fost cel dintki altar pe care l -a zidit Domnului.

  14:36 Saul a zis: ,,Sq ne pogorkm kn noaptea aceasta dupq Filisteni, sq -i jefuim pknq la lumina zilei, wi sq nu lqsqm sq rqmknq unul mqcar.`` Ei au zis: ,,Fq tot ce vei crede.`` Atunci preotul a zis: ,,Sq ne apropiem aici de Dumnezeu``.

  14:37 Wi Saul a kntrebat pe Dumnezeu: ,,Sq mq pogor dupq Filisteni? Ki vei da kn mknile lui Israel?`` Dar kn clipa aceea nu i -a dat niciun rqspuns.

  14:38 Saul a zis: ,,Apropiayi-vq aici, toate cqpeteniile poporului; cqutayi wi vedeyi de cine wi cum a fost sqvkrwit pqcatul acesta astqzi.

  14:39 Cqci viu este Domnul, Izbqvitorul lui Israel: chiar dacq l-ar fi sqvkrwit fiul meu Ionatan, va muri.`` Wi nimeni din tot poporul nu i -a rqspuns.

  14:40 Atunci a zis kntregului Israel: ,,Awezayi-vq voi deoparte; wi eu wi fiul meu Ionatan vom sta de cealaltq.`` Wi poporul a zis lui Saul: ,,Fq ce vei crede.``

  14:41 Saul a zis Domnului: ,,Dumnezeul lui Israel, aratq adevqrul.`` Soryul a cqzut pe Ionatan wi pe Saul, wi poporul a scqpat.

  14:42 Saul a zis: ,,Aruncayi soryul kntre mine wi fiul meu Ionatan.`` Wi soryul a cqzut pe Ionatan.

  14:43 Saul a zis lui Ionatan: ,,Spune-mi ce-ai fqcut``. Ionatan i -a spus wi a zis: ,,Am gustat puyinq miere, cu vkrful toiagului pe care -l aveam kn mknq: iatq-mq, voi muri.``

  14:44 Wi Saul a zis: ,,Dumnezeu sq Se poarte cu toatq asprimea fayq de mine, dacq nu vei muri, Ionatane!``

  14:45 Poporul a zis lui Saul: ,,Ce! Sq moarq Ionatan, el, care a fqcut aceastq mare izbqvire kn Israel? Niciodatq! Viu este Domnul, cq un pqr din capul lui nu va cqdea la pqmknt, cqci cu Dumnezeu a lucrat el kn ziua aceasta.`` Astfel poporul a scqpat pe Ionatan de la moarte.

  14:46 Saul a kncetat sq mai urmqreascq pe Filisteni, wi Filistenii s`au dus acasq.

  14:47 Dupq ce a luat Saul domnia peste Israel, a fqcut rqzboi kn toate pqryile cu toyi vrqjmawii lui: cu Moab, cu copiii lui Amon, cu Edom, cu kmpqrayii din Yoba, wi cu Filistenii; wi ori kncotro se kntorcea, era biruitor.

  14:48 S`a arqtat viteaz, a bqtut pe Amalec, wi a scqpat pe Israel din mkna celor ce -l jqfuiau.

  14:49 Fiii lui Saul au fost: Ionatan, Iwvi wi Malchiwua. Cele douq fete ale lui se numeau: cea mai mare Merab, iar cea mai micq Mical.

  14:50 Numele nevestei lui Saul era Ahinoam, fata lui Ahimaay. Numele cqpeteniei owtirii lui era Abner, fiul lui Ner, unchiul lui Saul.

  14:51 Chis, tatql lui Saul, wi Ner, tatql lui Abner, erau fiii lui Abiel.

  14:52 Kn tot timpul vieyii lui Saul a fost un rqzboi knverwunat kmpotriva Filistenilor; wi de kndatq ce Saul zqrea vreun om tare wi voinic, kl lua cu el.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск