Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - Ěŕđę 1

  ĎĐĹÄŰÄÓŮŔß ĂËŔÂŔ - ŃËĹÄÓŢŮŔß ĂËŔÂŔ - FONTS - ĎÎĚÎŮÜ


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB

  HELPS: ĐÓŃ - UKR - BULG - POL - ROM - ĐÓŃ-82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - ĐÓŃ-DARBY - ĐÓŃ-GEN - ĐÓŃ-LOP - ĐÓŃ-MAC - ĐÓŃ-SIR - ĐÓŃ-TSK

  1:1 Počátek evangelia Ježíše Krista, Božího Syna.

  1:2 Jak je napsáno v Prorocích: "Hle, já před tvou tváří posílám svého posla, který připraví tvou cestu před tebou."

  1:3 "Hlas volajícího na poušti: Připravte Pánovu cestu! Napřimujte jeho stezky!"

  1:4 [Tak] přišel Jan, křtil na poušti a kázal křest pokání na odpuštění hříchů.

  1:5 Vycházela k němu celá judská země i všichni Jeruzalémští, a když vyznávali své hříchy, křtil je v řece Jordán.

  1:6 Jan byl oblečen velbloudí srstí a koženým pasem kolem boků a jedl kobylky a lesní med.

  1:7 Kázal a říkal: "Po mně přichází ten, který je silnější než já! [Já] nejsem hoden [ani] sehnout se a rozvázat řemínek jeho obuvi.

  1:8 Jistě, já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem Svatým."

  1:9 V těch dnech se pak stalo, [že] přišel Ježíš z galilejského Nazaretu a byl od Jana pokřtěn v Jordánu.

  1:10 A hned když vystupoval z vody, uviděl protržená nebesa a Ducha sestupujícího na něj jako holubice.

  1:11 A z nebe zazněl hlas: "Ty jsi ten můj milovaný Syn, v němž jsem nalezl zalíbení."

  1:12 A hned ho Duch vypudil na poušť.

  1:13 Byl na poušti čtyřicet dní a pokoušel ho Satan. Byl [tam] s divokou zvěří a sloužili mu andělé.

  1:14 A když byl Jan uvězněn, Ježíš přišel do Galileje a kázal evangelium Božího království.

  1:15 Říkal: "Čas se naplnil a Boží království se přiblížilo. Čiňte pokání a věřte evangeliu!"

  1:16 A když procházel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a Ondřeje, jeho bratra, jak házejí síť do moře (protože [to] byli rybáři).

  1:17 Ježíš jim řekl: "Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí!"

  1:18 A hned opustili své sítě a šli za ním.

  1:19 Když pak kousek poodešel, uviděl Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jak na lodi spravují sítě.

  1:20 A hned je povolal. Oni pak nechali svého otce Zebedea na lodi s nádeníky a odešli za ním.

  1:21 Potom přišli do Kafarnaum a [on] hned v sobotu vešel do synagogy a učil.

  1:22 A [tam] žasli nad jeho učením, protože je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako zákoníci.

  1:23 V jejich synagoze byl právě člověk v [moci] nečistého ducha. Vykřikl:

  1:24 "Ach, co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zničit? Znám tě, kdo jsi - ten Svatý Boží!"

  1:25 Ježíš mu pohrozil a řekl: "Zmlkni a vyjdi z něj!"

  1:26 A ten nečistý duch jím zalomcoval, hlasitě vykřikl a vyšel z něho.

  1:27 A všichni byli tak ohromeni, že se [začali] ptát jeden druhého: "Co tohle je? Co [je] to za nové učení? Vždyť rozkazuje s mocí i těm nečistým duchům a poslouchají ho!"

  1:28 A zpráva o něm se hned roznesla po celém galilejském kraji.

  1:29 A hned když vyšli ze synagogy, přišli domů k Šimonovi a Ondřejovi [spolu] s Jakubem a Janem.

  1:30 Šimonova tchyně [tam] ležela v horečce, a [tak] mu o ní hned pověděli.

  1:31 Přistoupil tedy, vzal ji za ruku a zvedl ji. Horečka ji hned opustila a ona je začala obsluhovat.

  1:32 Když potom nastal večer a zapadlo slunce, přinesli k němu všechny nemocné i ty, kteří byli posedlí démony.

  1:33 Celé město se seběhlo ke dveřím

  1:34 a on uzdravil množství [lidí] trápených různými neduhy a vyhnal množství démonů. A nedovoloval démonům mluvit, protože ho znali.

  1:35 Ráno pak vstal dlouho před rozedněním a vyšel [ven]. Odešel na opuštěné místo a tam se modlil.

  1:36 Ale Šimon a ti, kdo byli s ním, se za ním pustili.

  1:37 A když ho našli, řekli mu: "Všichni tě hledají."

  1:38 A on jim řekl: "Pojďme dál, do okolních městeček, abych kázal i tam. Vždyť proto jsem přišel."

  1:39 Kázal tedy v jejich synagogách po celé Galileji a vymítal démony.

  1:40 Tehdy k němu přišel malomocný. Padl před ním na kolena a prosil ho: "Kdybys [jen] chtěl, můžeš mě očistit!"

  1:41 Ježíš pak naplněn soucitem vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl mu: "Chci, buď očištěn!"

  1:42 A jakmile to [Ježíš] řekl, hned od něj malomocenství odstoupilo a byl očištěn.

  1:43 A hned ho poslal pryč s přísným varováním:

  1:44 "Dej pozor, abys nikomu nic neříkal. Jdi ale, ukaž se knězi a obětuj za své očištění to, co přikázal Mojžíš, na svědectví pro ně."

  1:45 Ale on vyšel a začal hodně mluvit a rozhlašovat tu věc tak, že Ježíš už nemohl veřejně vejít do města, ale zůstával venku na opuštěných místech. A [lidé] k němu přicházeli odevšad.

  ŃËĹÄÓŢŮŔß ĂËŔÂŔ - ČÍÄĹĘŃ ÁČÁËČČ Č ĎÎČŃĘ

  God Rules.NET
  Čůčňĺ 100 + îáúĺěű ęíčă â îäíî âđĺě˙. Đóńńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Óęđŕčíńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Áîëăŕđńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę