Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - Ěŕňôĺé 5

  ĎĐĹÄŰÄÓŮŔß ĂËŔÂŔ - ŃËĹÄÓŢŮŔß ĂËŔÂŔ - FONTS - ĎÎĚÎŮÜ


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: ĐÓŃ - UKR - BULG - POL - ROM - ĐÓŃ-82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - ĐÓŃ-DARBY - ĐÓŃ-GEN - ĐÓŃ-LOP - ĐÓŃ-MAC - ĐÓŃ-SIR - ĐÓŃ-TSK

  5:1 Když pak [Ježíš] uviděl zástupy, vystoupil na horu, a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci.

  5:2 Tehdy otevřel ústa a začal je vyučovat. Říkal:

  5:3 "Blaze chudým v duchu, neboť jim patří nebeské království.

  5:4 Blaze plačícím, neboť oni budou potěšeni.

  5:5 Blaze mírným, neboť oni přijmou zemi za své dědictví.

  5:6 Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.

  5:7 Blaze milosrdným, neboť jim se dostane milosrdenství.

  5:8 Blaze čistým v srdci, neboť oni uvidí Boha.

  5:9 Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni Božími syny.

  5:10 Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království.

  5:11 Blaze vám, když vám budou zlořečit a pronásledovat vás a lživě proti vám mluvit všechno zlé kvůli mně.

  5:12 Radujte se a jásejte, protože vaše odplata v nebesích je veliká. Takto totiž pronásledovali proroky, kteří byli před vámi."

  5:13 "Vy jste sůl země. Jestliže však sůl ztratí svou chuť, čím bude osolena? Není už dobrá k ničemu, jen se vyhodí ven a lidé ji pošlapou.

  5:14 Vy jste světlo světa. Město ležící na hoře nemůže být skryto.

  5:15 Také nerozsvěcují lampu, aby ji postavili pod nádobu, ale na stojan a [tehdy] osvětluje všechny, kdo jsou v domě.

  5:16 Tak nechte své světlo zářit před lidmi, ať vidí vaše dobré skutky a vzdají slávu vašemu Otci, který je v nebesích."

  5:17 "Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem [je] zrušit, ale naplnit.

  5:18 Amen, říkám vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani nejmenší písmenko, ani jediná čárka ze Zákona, než se všechny [ty] věci stanou.

  5:19 Proto, kdokoli by zrušil jedno z těchto nejmenších přikázání a tak by učil lidi, bude v nebeském království nazýván nejmenším. Ale kdokoli by [je] plnil a učil, ten bude v nebeském království nazýván velikým.

  5:20 Říkám vám totiž, že pokud vaše spravedlnost nebude omnoho převyšovat [spravedlnost] zákoníků a farizeů, nikdy nevstoupíte do nebeského království."

  5:21 "Slyšeli jste, že předkům bylo řečeno: 'Nezabiješ,' a kdokoli by zabil, bude vydán soudu.

  5:22 Já vám však říkám, že každý, kdo se bezdůvodně zlobí na svého bratra, bude vydán soudu. Kdokoli by řekl svému bratru: 'Ráka!' bude vydán veleradě, a kdokoli by řekl: 'Blázne!' bude vydán pekelnému ohni.

  5:23 A proto, když bys obětoval na oltáři svůj dar a tam si vzpomněl, že tvůj bratr má něco proti tobě,

  5:24 nech svůj dar tam před oltářem a jdi a nejprve se smiř se svým bratrem a potom přijď a obětuj svůj dar.

  5:25 Dohodni se se svým odpůrcem rychle, dokud jsi s ním na cestě, aby tě tvůj odpůrce nevydal soudci a soudce zřízenci a byl bys vsazen do vězení.

  5:26 Amen, říkám ti: Rozhodně odtamtud nevyjdeš, dokud nevrátíš poslední haléř."

  5:27 "Slyšeli jste, že předkům bylo řečeno: 'Nezcizoložíš.'

  5:28 Já vám však říkám, že každý, kdo by se chtivě podíval na ženu, už s ní zcizoložil ve svém srdci.

  5:29 Pokud tě tedy svádí tvé pravé oko, vyloupni je a zahoď od sebe. Je přece pro tebe prospěšnější, aby zahynul jeden tvůj úd, než aby bylo celé tvé tělo uvrženo do pekla.

  5:30 A pokud tě svádí tvá pravá ruka, usekni ji a zahoď od sebe. Je přece pro tebe prospěšnější, aby zahynul jeden tvůj úd, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla.

  5:31 Také bylo řečeno: 'Kdokoli by propustil svou manželku, ať jí dá potvrzení o rozvodu.'

  5:32 Já vám ale říkám, že každý, kdo propouští svou manželku (kromě případu smilstva), přivádí ji k cizoložství a každý, kdo by si [tu] propuštěnou vzal, cizoloží."

  5:33 "Slyšeli jste také, že předkům bylo řečeno: 'Nebudeš křivě přísahat' a 'Splníš své přísahy Pánu.'

  5:34 Já vám však říkám, abyste vůbec nepřísahali, ani při nebi, protože [to] je Boží trůn,

  5:35 ani při zemi, protože [to] je podnož jeho nohou, ani při Jeruzalému, protože [to] je město toho velikého Krále.

  5:36 Nepřísahej ani na svou hlavu, protože nemůžeš jediný vlas udělat bílým nebo černým.

  5:37 Ať je tedy vaše slovo 'Ano' ano a 'Ne' ne. Co [je] nad to, je od zlého."

  5:38 "Slyšeli jste, že bylo řečeno: 'Oko za oko a zub za zub.'

  5:39 Já vám však říkám, abyste neodporovali zlému [člověku], ale kdokoli tě udeří do pravé tváře, nastav mu i druhou.

  5:40 A jestli se s tebou někdo chce soudit a vzít ti košili, nech mu i plášť.

  5:41 A když tě někdo bude nutit [jít] jednu míli, jdi s ním dvě.

  5:42 Tomu, kdo tě prosí, dávej a od toho, kdo si od tebe chce vypůjčit, se neodvracej."

  5:43 "Slyšeli jste, že bylo řečeno: 'Budeš milovat svého bližního a nenávidět svého nepřítele.'

  5:44 Já vám však říkám: Milujte své nepřátele! Žehnejte těm, kdo vás proklínají, konejte dobro těm, kdo vás nenávidí, a modlete se za ty, kdo vás pomlouvají a pronásledují,

  5:45 abyste byli synové svého Otce, který je v nebesích. Vždyť on dává svému slunci vycházet na dobré lidi i na zlé a posílá déšť na spravedlivé i nespravedlivé.

  5:46 Když totiž milujete [jen ty], kdo milují vás, jakou máte odplatu? Nedělají snad i celníci totéž?

  5:47 A když zdravíte jen své bratry, co mimořádného děláte? Nedělají to snad i celníci?

  5:48 Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš Otec, který je v nebesích."

  ŃËĹÄÓŢŮŔß ĂËŔÂŔ - ČÍÄĹĘŃ ÁČÁËČČ Č ĎÎČŃĘ

  God Rules.NET
  Čůčňĺ 100 + îáúĺěű ęíčă â îäíî âđĺě˙. Đóńńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Óęđŕčíńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Áîëăŕđńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę