Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - ACTS 13

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  13:1 Kn Biserica din Antiohia erau niwte prooroci wi knvqyqtori: Barnaba, Simon, numit Niger, Luciu din Cirena, Manaen, care fusese crescut kmpreunq cu ckrmuitorul Irod, wi Saul.

  13:2 Pe cknd slujeau Domnului wi posteau, Duhul Sfknt a zis: ,,Puneyi-Mi deoparte pe Barnaba wi pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat.``

  13:3 Atunci, dupq ce au postit wi s`au rugat, wi-au pus mknile peste ei, wi i-au lqsat sq plece.

  13:4 Barnaba wi Saul, trimewi de Duhul Sfknt, s`au coborkt la Seleucia, wi de acolo au plecat cu corabia la Cipru.

  13:5 Ajunwi la Salamina, au vestit Cuvkntul lui Dumnezeu kn sinagogile Iudeilor. Aveau de slujitor pe Ioan.

  13:6 Dupqce au strqbqtut toatq insula pknq la Pafos, au kntklnit pe un vrqjitor, prooroc mincinos, un Iudeu, cu numele Bar-Isus,

  13:7 care era cu dregqtorul Sergius Paulus, un om knyelept. Acesta din urmq a chemat pe Barnaba wi pe Saul, wi wi -a arqtat dorinya sq audq Cuvkntul lui Dumnezeu.

  13:8 Dar Elima, vrqjitorul, -cqci awa se tklcuiewte numele lui-le stqtea kmpotrivq, wi cquta sq abatq pe dregqtor dela credinyq.

  13:9 Atunci Saul, care se mai numewte wi Pavel, fiind plin de Duhul Sfknt, s`a uitat yintq la el,

  13:10 wi a zis: ,,Om plin de toatq viclenia wi de toatq rqutatea, fiul dracului, vrqjmaw al oricqrei neprihqniri, nu mai kncetezi tu sq strkmbi cqile drepte ale Domnului?

  13:11 Acum, iatq cq mkna Domnului este kmpotriva ta: vei fi orb, wi nu vei vedea soarele pknq la o vreme.`` Kndatq a cqzut peste el ceayq wi kntunerec, wi cquta bkjbkind niwte oameni, cari sq -l ducq de mknq.

  13:12 Atunci dregqtorul, cknd a vqzut ce se kntkmplase, a crezut, wi a rqmas uimit de knvqyqtura Domnului.

  13:13 Pavel wi tovarqwii lui au pornit cu corabia din Pafos, wi s`au dus la Perga kn Pamfilia. Ioan s`a despqryit de ei, wi s`a kntors la Ierusalim.

  13:14 Din Perga wi-au urmat drumul knainte, wi au ajuns la Antiohia din Pisidia. Kn ziua Sabatului, au intrat kn sinagogq wi au wezut jos.

  13:15 Dupq citirea Legii wi a Proorocilor, fruntawii sinagogii au trimes sq le zicq: ,,Frayilor, dacq aveyi un cuvknt de kndemn pentru norod, vorbiyi``.

  13:16 Pavel s`a sculat, a fqcut semn cu mkna, wi a zis: ,,Bqrbayi Israeliyi wi voi cari vq temeyi de Dumnezeu, ascultayi!

  13:17 Dumnezeul acestui popor Israel a ales pe pqrinyii nowtri. A ridicat la cinste pe norodul acesta, kn timpul wederii lui kn yara Egiptului, wi l`a scos din Egipt cu brayul Squ cel puternic.

  13:18 Timp de aproape patruzeci de ani, le -a suferit purtarea kn pustie.

  13:19 Wi, dupqce a nimicit wapte popoare kn yara Canaanului, le -a dat de mowtenire pqmkntul lor, pentru aproape patru sute cincizeci de ani.

  13:20 Dupq aceste lucruri le -a dat judecqtori, pknq la proroocul Samuel.

  13:21 Ei au cerut atunci un kmpqrat. Wi, timp de aproape patruzeci de ani, Dumnezeu le -a dat pe Saul, fiul lui Chis, din seminyia lui Beniamin;

  13:22 apoi l -a knlqturat, wi le -a ridicat kmpqrat pe David, despre care a mqrturisit astfel: ,,Am gqsit pe David, fiul lui Iese, om dupq inima Mea, care va kmplini toate voile Mele.``

  13:23 Din sqmknya lui David, Dumnezeu, dupq fqgqduinya Sa, a ridicat lui Israel un Mkntuitor, care este Isus.

  13:24 Knainte de venirea Lui, Ioan propovqduise botezul pocqinyei la tot norodul lui Israel.

  13:25 Wi Ioan, cknd era la sfkrwitul knsqrcinqrii lui, zicea: ,,Cine credeyi cq sknt eu? Nu sknt Acela; ci iatq cq dupq mine vine Unul, cqruia eu nu sknt vrednic sq -i desleg kncqlyqmintea picioarelor.``

  13:26 Frayilor, fii ai neamului lui Avraam, wi ceice vq temeyi de Dumnezeu, vouq v`a fost trimes Cuvkntul acestei mkntuiri.

  13:27 Cqci locuitorii din Ierusalim wi mai marii lor n`au cunoscut pe Isus; wi prin faptul cq L-au oskndit, au kmplinit cuvintele proorocilor, cari se citesc kn fiecare Sabat.

  13:28 Mqcarcq n`au gqsit kn El nicio vinq de moarte, totuw ei au cerut lui Pilat sq -L omoare.

  13:29 Wi, dupqce au kmplinit tot ce este scris despre El, L-au dat jos depe lemn, wi L-au pus kntr`un mormknt.

  13:30 Dar Dumnezeu L -a knviat din moryi.

  13:31 El S`a arqtat, timp de mai multe zile celorce se suiserq cu El din Galilea la Ierusalim, wi cari acum sknt martorii Lui knaintea norodului.

  13:32 Wi noi vq aducem vestea aceasta bunq cq fqgqduinya fqcutq pqrinyilor nowtri,

  13:33 Dumnezeu a kmplinit -o pentru noi, copiii lor, knviind pe Isus; dupq cum este scris kn psalmul al doilea: ,,Tu ewti Fiul Meu, astqzi Te-am nqscut.``

  13:34 Cq L -a knviat din moryi, awa cq nu Se va mai kntoarce kn putrezire, a spus -o cknd a zis: ,,Vq voi kmplini cu toatq credinciowia fqgqduinyele sfinte, pe cari le-am fqcut lui David.``

  13:35 De aceea mai zice wi kn alt psalm: ,,Nu vei kngqdui ca Sfkntul Tqu sq vadq putrezirea.``

  13:36 Wi David, dupq ce a slujit celor din vremea lui, dupq planul lui Dumnezeu, a murit, a fost kngropat lkngq pqrinyii sqi, wi a vqzut putrezirea.

  13:37 Dar Acela, pe care L -a knviat Dumnezeu, n`a vqzut putrezirea.

  13:38 Sq wtiyi dar, frayilor, cq kn El vi se vestewte iertarea pqcatelor;

  13:39 wi oricine crede, este iertat prin El de toate lucrurile de cari n`ayi putut fi iertayi prin Legea lui Moise.

  13:40 Astfel, luayi seama sq nu vi se kntkmple ce se spune kn prooroci:

  13:41 ,,Uitayi-vq, dispreyuitorilor, mirayi-vq wi pieriyi; cqci kn zilele voastre, am sq fac o lucrare, pe care n`o veyi crede nicidecum, dacq v`ar istorisi -o cineva.`` Prigonirile Iudeilor.

  13:42 Cknd au iewit afarq, Neamurile i-au rugat sq le vorbeascq wi kn Sabatul viitor despre aceleawi lucruri.

  13:43 Wi dupq ce s`a kmprqwtiat adunarea, mulyi din Iudei wi din prozeliyii evlaviowi au mers dupq Pavel wi Barnaba, cari stqteau de vorbq cu ei, wi -i kndemnau sq stqruiascq kn harul lui Dumnezeu.

  13:44 Kn Sabatul viitor, aproape toatq cetatea s`a adunat ca sq audq Cuvkntul lui Dumnezeu.

  13:45 Iudeii, cknd au vqzut noroadele, s`au umplut de pizmq, vorbeau kmpotriva celor spuse de Pavel, wi -l batjocoreau.

  13:46 Dar Pavel wi Barnaba le-au zis cu kndrqznealq: ,,Cuvkntul lui Dumnezeu trebuia vestit mai kntki vouq; dar fiindcq voi nu -l primiyi, wi singuri vq judecayi nevrednici de viaya vecinicq, iatq cq ne kntoarcem spre Neamuri.

  13:47 Cqci awa ne -a poruncit Domnul: ,Te-am pus ca sq fii Lumina Neamurilor, ca sq duci mkntuirea pknq la marginile pqmkntului.``

  13:48 Neamurile se bucurau cknd au auzit lucrul acesta wi preamqreau Cuvkntul Domnului. Wi toyi cei ce erau rknduiyi sq capete viaya vecinicq, au crezut.

  13:49 Cuvkntul Domnului se rqspkndea kn toatq yara.

  13:50 Dar Iudeii au kntqrktat pe femeile cucernice cu vazq wi pe fruntawii cetqyii, au stkrnit o prigonire kmpotriva lui Pavel wi Barnaba, wi i-au izgonit din hotarele lor.

  13:51 Pavel wi Barnaba au scuturat praful de pe picioare kmpotriva lor, wi s`au dus kn Iconia,

  13:52 kn timp ce ucenicii erau plini de bucurie wi de Duhul Sfknt.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск