Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - JOHN 6

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  6:1 Dupq aceea, Isus S`a dus dincolo de marea Galileii, numitq marea Tiberiadei.

  6:2 O mare gloatq mergea dupq El, pentrucq vedea semnele pe cari le fqcea cu cei bolnavi.

  6:3 Isus S`a suit pe munte, wi wedea acolo cu ucenicii Sqi.

  6:4 Pawtele, praznicul Iudeilor, erau aproape.

  6:5 Isus Wi -a ridicat ochii, wi a vqzut cq o mare gloatq vine spre El. Wi a zis lui Filip: ,,De unde avem sq cumpqrqm pkni ca sq mqnknce oamenii acewtia?``

  6:6 Spunea lucrul acesta ca sq -l kncerce, pentrucq wtia ce are de gknd sq facq.

  6:7 Filip i -a rqspuns: ,,Pknile, pe cari le-am putea cumpqra cu douq sute de lei (Grecewte: dinari.), n`ar ajunge ca fiecare sq capete puyintel din ele.``

  6:8 Unul din ucenicii Sqi, Andrei, fratele lui Simon Petru, I -a zis:

  6:9 ,,Este aici un bqieyel, care are cinci pkni de orz wi doi pewti; dar ce sknt acestea la atkyia?``

  6:10 Isus a zis: ,,Spuneyi oamenilor sq wadq jos.`` Kn locul acela era multq iarbq. Oamenii au wezut jos, kn numqr de aproape cinci mii.

  6:11 Isus a luat pknile, a mulyqmit lui Dumnezeu, le -a kmpqryit ucenicilor, iar ucenicii le-au kmpqryit celorce wedeau jos; de asemenea, le -a dat wi din pewti ckt au voit.

  6:12 Dupqce s`au sqturat, Isus a zis ucenicilor Sqi: ,,Strkngeyi fqrqmiturile cari au rqmas, ca sq nu se piardq nimic.``

  6:13 Le-au adunat deci, wi au umplut douqsprezece cowuri cu fqrqmiturile cari rqmqseserq din cele cinci pkni de orz, dupq ce mkncaserq toyi.

  6:14 Oamenii aceia, cknd au vqzut minunea, pe care o fqcuse Isus, ziceau: ,,Cu adevqrat, acesta este proorocul cel awteptat kn lume.``

  6:15 Isus, fiindcq wtia cq au de gknd sq vinq sq -L ia cu sila ca sq -L facq kmpqrat, S`a dus iarqw la munte, numai El singur. Isus umblq pe mare.

  6:16 Cknd s`a knserat, ucenicii Lui s`au coborkt la marginea mqrii.

  6:17 S`au suit kntr`o corabie, wi treceau marea, ca sq se ducq kn Capernaum. Se kntunecase, wi Isus tot nu venise la ei.

  6:18 Sufla un vknt puternic wi marea era kntqrktatq.

  6:19 Dupq ce au vkslit cam douqzeci wi cinci sau treizeci de stadii, vqd pe Isus umblknd pe mare wi apropiindu-Se de corabie. Wi s`au knfricowat.

  6:20 Dar Isus le -a zis: ,,Eu sknt, nu vq temeyi!``

  6:21 Voiau deci sq -L ia kn corabie. Wi corabia a sosit kndatq la locul spre care mergeau.

  6:22 Norodul, care rqmqsese de cealaltq parte a mqrii, bqgase de seamq cq acolo nu era deckt o corabie, wi cq Isus nu Se suise kn corabia aceasta cu ucenicii Lui, ci ucenicii plecaserq singuri cu ea.

  6:23 A doua zi sosiserq alte corqbii din Tiberiada, aproape de locul unde mkncaserq ei pknea, dupqce Domnul mulyqmise lui Dumnezeu.

  6:24 Cknd au vqzut noroadele cq nici Isus, nici ucenicii Lui nu erau acolo, s`au suit wi ele kn corqbiile acestea, wi s`au dus la Capernaum sq caute pe Isus.

  6:25 Cknd L-au gqsit, dincolo de mare, I-au zis: ,,Knvqyqtorule, cknd ai venit aici?``

  6:26 Drept rqspuns, Isus le -a zis: ,,Adevqrat, adevqrat, vq spun, cq Mq cqutayi nu pentrucq ayi vqzut semne, ci pentrucq ayi mkncat din pknile acelea, wi v`ayi sqturat.

  6:27 Lucrayi nu pentru mkncarea peritoare, ci pentru mkncarea, care rqmkne pentru viaya vecinicq, wi pe care v`o va da Fiul omului; cqci Tatql, adicq, knsuw Dumnezeu, pe el L -a knsemnat cu pecetea Lui.``

  6:28 Ei I-au zis: ,,Ce sq facem ca sq sqvkrwim lucrqrile lui Dumnezeu?``

  6:29 Isus le -a rqspuns: ,,Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta: sq credeyi kn Acela, pe care L -a trimes El.``

  6:30 ,,Ce semn faci Tu, deci``, I-au zis ei, ,,ca sq -l vedem, wi sq credem kn Tine? Ce lucrezi Tu?

  6:31 Pqrinyii nowtri au mkncat manq kn pustie, dupq cum este scris: ,Le -a dat sq mqnknce pkne din cer.``

  6:32 Isus le -a zis: ,,Adevqrat, adevqrat, vq spun, cq Moise nu v`a dat pknea din cer, ci Tatql Meu vq dq adevqrata pkne din cer;

  6:33 cqci Pknea lui Dumnezeu este aceea care se pogoarq din cer, wi dq lumii viaya``.

  6:34 ,,Doamne``, I-au zis ei, ,,dq-ne totdeauna aceastq pkne.``

  6:35 Isus le -a zis: ,,Eu sknt Pknea vieyii. Cine vine la Mine, nu va flqmknzi niciodatq; wi cine crede kn Mine, nu va knseta niciodatq.

  6:36 Dar v`am spus cq M`ayi wi vqzut, wi tot nu credeyi.

  6:37 Tot ce-Mi dq Tatql, va ajunge la Mine; wi pe cel ce vine la Mine, nu -l voi izgoni afarq:

  6:38 cqci M`am pogorkt din cer ca sq fac nu voia Mea, ci voia Celui ce M`a trimes.

  6:39 Wi voia Celuice M`a trimes, este sq nu pierd nimic din tot ce Mi -a dat El, ci sq -l knviez kn ziua de apoi.

  6:40 Voia Tatqlui meu este ca oricine vede pe Fiul, wi crede kn El, sq aibq viaya vecinicq; wi Eu kl voi knvia kn ziua de apoi.``

  6:41 Iudeii ckrteau kmpotriva Lui, pentrucq zisese: ,,Eu sknt pknea care s`a pogorkt din cer.``

  6:42 Wi ziceau: ,,Oare nu este acesta Isus, fiul lui Iosif, pe al cqrui tatq wi mamq ki cunoawtem? Cum dar zice El: ,Eu M`am pogorkt din cer?``

  6:43 Isus le -a rqspuns: ,,Nu ckrtiyi kntre voi.

  6:44 Nimeni nu poate veni la Mine, dacq nu -l atrage Tatql, care M`a trimes; wi Eu kl voi knvia kn ziua de apoi.

  6:45 Kn prooroci este scris: ,Toyi vor fi knvqyayi de Dumnezeu.` Awa cq oricine a ascultat pe Tatql, wi a primit knvqyqtura Lui, vine la Mine.

  6:46 Nu cq cineva a vqzut pe Tatql, afarq de Acela care vine dela Dumnezeu; da, Acela a vqzut pe Tatql.

  6:47 Adevqrat, adevqrat, vq spun, cq cine crede kn Mine, are viaya vecinicq.

  6:48 Eu sknt Pknea vieyii.

  6:49 Pqrinyii vowtri au mkncat manq kn pustie, wi au murit.

  6:50 Pknea, care se pogoarq din cer, este de awa fel, ca cineva sq mqnknce din ea, wi sq nu moarq.

  6:51 Eu sknt Pknea vie, care s`a pogorkt din cer. Dacq mqnkncq cineva din pknea aceasta, va trqi kn veac; wi pknea, pe care o voi da Eu, este trupul Meu, pe care kl voi da pentru viaya lumii.``

  6:52 La auzul acestor cuvinte, Iudeii se certau kntre ei, wi ziceau: ,,Cum poate omul acesta sq ne dea trupul Lui sq -l mkncqm?``

  6:53 Isus le -a zis: ,,Adevqrat, adevqrat, vq spun, cq, dacq nu mkncayi trupul Fiului omului, wi dacq nu beyi skngele Lui, n`aveyi viaya kn voi knwivq.

  6:54 Cine mqnkncq trupul Meu, wi bea skngele Meu, are viaya vecinicq; wi Eu kl voi knvia kn ziua de apoi.

  6:55 Cqci trupul Meu este cu adevqrat o hranq, wi skngele Meu este cu adevqrat o bquturq.

  6:56 Cine mqnkncq trupul Meu, wi bea skngele Meu, rqmkne kn Mine, wi Eu rqmkn kn el.

  6:57 Dupq cum Tatql, care este viu, M`a trimes pe Mine, wi Eu trqiesc prin Tatql, tot awa, cine Mq mqnkncq pe Mine, va trqi wi el prin Mine.

  6:58 Astfel este pknea, care s`a pogorkt din cer, nu ca mana, pe care au mkncat -o pqrinyii vowtri, wi totuw au murit: cine mqnkncq pknea aceasta, va trqi kn veac.``

  6:59 Isus a spus aceste lucruri kn sinagogq, cknd knvqya pe oameni kn Capernaum.

  6:60 Mulyi din ucenicii Lui, dupq ce au auzit aceste cuvinte, au zis: ,,Vorbirea aceasta este prea de tot: cine poate s`o sufere?``

  6:61 Isus, care wtia kn Sine cq ucenicii Sqi ckrteau kmpotriva vorbirii acesteia, le -a zis: ,,Vorbirea aceasta este pentru voi o pricinq de poticnire?

  6:62 Dar dacq ayi vedea pe Fiul omului suindu-Se unde era mai knainte?...

  6:63 Duhul este acela care dq viayq, carnea nu folosewte la nimic; cuvintele, pe cari vi le-am spus Eu, sknt duh wi viayq.

  6:64 Dar sknt unii din voi cari nu cred.`` Cqci Isus wtia dela knceput cine erau ceice nu cred, wi cine era celce avea sq -L vkndq.

  6:65 Wi a adqogat: ,,Tocmai de aceea v`am spus cq nimeni nu poate sq vinq la Mine, dacq nu i -a fost dat de Tatql Meu.``

  6:66 Din clipa aceea, mulyi din ucenicii Lui s`au kntors knapoi, wi nu mai umblau cu El.

  6:67 Atunci Isus a zis celor doisprezece: ,,Voi nu vreyi sq vq duceyi?``

  6:68 ,,Doamne``, I -a rqspuns Simon Petru, ,,la cine sq ne ducem? Tu ai cuvintele vieyii vecinice.

  6:69 Wi noi am crezut, wi am ajuns la cunowtinya cq Tu ewti Hristosul, Sfkntul lui Dumnezeu.``

  6:70 Isus le -a rqspuns: ,,Nu v`am ales Eu pe voi cei doisprezece? Wi totuw unul din voi este un drac.``

  6:71 Vorbea despre Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul; cqci el avea sq -L vkndq: el, unul din cei doisprezece.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск