Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • БОЛГАРСКАЯ БИБЛИЯ - LUKE 9

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  9:1 И като свика дванадесетте, даде им сила и власт над всички бесове, и да изцеляват болести.

  9:2 И изпрати ги да проповядват Божието царство и да изцеляват болните.

  9:3 И каза им: Не вземайте нищо за път, ни тояга, ни торба, ни хляб, ни пари, нито да имате по две ризи.

  9:4 И в която къща влезете, там седете, и от там тръгвайте на път.

  9:5 И ако някои не ви приемат, когато излизате от оня град отърсете и праха от нозете си, за свидетелство против тях.

  9:6 И те тръгнаха и отиваха по селата и проповядваха благовестието и изцеляваха навсякъде.

  9:7 А четверовластникът Ирод чу за всичко що ставало и беше в недоумение; защото някои казваха, че Иоан е възкръснал от мъртвите;

  9:8 други пък, че Илия се е явил; а други, че един от старовременните пророци е възкръснал.

  9:9 И рече Ирод: Иоана аз обезглавих; но Кой е Тоя, за Когото слушам такива неща? И желаеше да Го види.

  9:10 И като се върнаха апостолите, разказаха на Исуса все що бяха извършили; и Той ги взе и се оттегли насаме [в уединено място] до един град, наречен Витсаида.

  9:11 А множествата, като разбраха това, отидоха подире Му; и Той ги посрещна с готовност, и им говореше за Божието царство, и изцеляваше ония, които имаха нужда от изцеление.

  9:12 И като почна денят да преваля, дванадесетте се приближиха и Му рекоха: Разпусни народа за да отидат в околните села и колиби да нощуват и да си намерят храна, защото тука сме в уединено място.

  9:13 Но Той им каза: Дайте им вие да ядат. А те рекоха: Нямаме повече от пет хляба и две риби, освен, — да отидем ли и да купим храна за всички тия люде?

  9:14 (Защото имаше около пет хиляди мъже). И каза на учениците Си: Накарайте ги да насядат на групи по петдесет души.

  9:15 Те сториха така и накараха всички да насядат.

  9:16 А той взе петте хляба и двете риби, и погледна към небето и ги благослови; и като ги разчупи, даваше на учениците да сложат пред народа.

  9:17 И ядоха и всички се наситиха; и дигнаха къшеите, които им останаха, дванадесет коша.

  9:18 И когато Той се молеше насаме, и учениците бяха с Него, попита ги, казвайки: Според както казва народът, Кой съм аз?

  9:19 А в отговор те рекоха: Едни казват, че си Иоан Кръстител; а други_— Илия;_трети пък,_— че един от старовременните пророци е възкръснал.

  9:20 Тогава им каза: А според, както вие мислите, Кой съм Аз? Петър в отговор рече: Божият Христос.

  9:21 А Той им заръча, и заповяда да не казват никому, като рече:

  9:22 Човешкият Син трябва много да пострада, и да бъде отхвърлен от старейшините, главните свещеници и книжниците, да бъде убит, и на третия ден да бъде възкресен.

  9:23 Каза още и на всички: Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, нека носи кръста си всеки ден, и нека Ме следва.

  9:24 Защото, който иска да спаси живота си, ще го изгуби; а който изгуби живота си заради Мене, той ще го спаси.

  9:25 Понеже какво се ползва човек, ако спечели целия свят, а изгуби или ощети себе си?

  9:26 Защото, ако се срамува някой от Мене и от думите ми, то и Човешкият Син ще се срамува от него, когато дойде в Своята слава и в славата на Отца и на Своите ангели.

  9:27 А казвам ви наистина, има някои от тук стоящите, които никак няма да вкусят смърт, докле не видят Божието царство.

  9:28 И около осем дни след като каза това, Той взе със Себе Си Петра, Йоана и Якова, и се качи на планината да се моли.

  9:29 И като се молеше, видът на лицето Му се измени, и облеклото Му стана бяло и бляскаво.

  9:30 И, ето, двама мъже се разговаряха с Него; те бяха Моисей и Илия,

  9:31 които се явиха в слава и говореха за смъртта Му*(Гръцки: Изхода.), която Му предстоеше да изпълни в Ерусалим.

  9:32 А Петър и ония, които бяха с него, ги беше налегнал сън; но когато се разбудиха, видяха славата Му и двамата мъже, които стояха с Него.

  9:33 И когато те се разделиха с Него, Петър рече на Исуса: Наставниче, добре е да сме тука; и нека направим три шатри, за Тебе една, за Моисея една, и една за Илия, без да знае какво дума.

  9:34 И докато казваше това, дойде облак та ги засени; и учениците се уплашиха като влязоха в облака.

  9:35 И дойде из облака глас, който каза: Този е Моят Син, Избраник Мой; Него слушайте!

  9:36 И когато престана гласът, Исус се намери сам. И те замълчаха, и през ония дни не казваха никому нищо от това, що бяха видели.

  9:37 И на следния ден, когато слязоха от планината, срещна Го голямо множество.

  9:38 И, ето, един човек от народа извика, казвайки: Учителю, моля Ти се да погледнеш на сина ми, защото ми е единствено чадо.

  9:39 И, ето, дух го прехваща и той изведнъж закрещява и духът го сгърчва така, че той се запеня, и като го смазва, едвам го напуща.

  9:40 И помолих Твоите ученици да го изгонят, но не можаха.

  9:41 Исус в отговор рече: О роде неверен и извратен! докога ще бъда с вас и ще ви търпя? Доведи сина си тука.

  9:42 И когато още идваше, бесът го тръшна и сгърчи силно; а Исус смъмра нечистия дух, изцели момчето, и върна го на баща му.

  9:43 И всички се учудваха на Божието величие. А докато всички се чудеха на всичко, което правеше, Той рече на учениците Си:

  9:44 Вложете в ушите си тия думи, защото Човешкият Син ще бъде предаден в човешки ръце.

  9:45 Но те не разбираха тая дума; тя бе скрита от тях за да не я разберат; а бояха се да Го попитат за тая дума.

  9:46 И повдигна се между тях разискване, кой от тях ще бъде по-голям.

  9:47 А Исус, като видя мисълта на сърцето им, взе едно детенце, постави го при Себе Си, и рече им:

  9:48 Който приеме това детенце в Мое име, Мене приема; и който приеме Мене, приема Този, който Ме е изпратил; защото който е най-малък между всички вас, той е голям.

  9:49 А Йоан продума и рече: Наставниче, видяхме един човек да изгонва бесове в Твое име: и му запретихме, защото не следва с нас.

  9:50 А Исус му рече: Недейте му запрещава; защото, който не е против вас откъм вас е.

  9:51 И когато се навършваха дните да се възнесе, Той насочи лицето Си да пътува към Ерусалим.

  9:52 И проводи пред Себе Си пратеници, които отидоха и влязоха в едно самарянско село да приготвят за Него.

  9:53 Но не Го приеха, защото лицето Му беше обърнато към Ерусалим.

  9:54 Като видяха това учениците Му Яков и Йоан, рекоха: Господи, искаш ли да заповядаме да падне огън от небето и да ги изтреби [както стори и Илия]?

  9:55 А Той се обърна та ги смъмра; [и рече: Вие не знаете на какъв сте дух; защото Човешкият Син не е дошъл да погуби човешки души, но да спаси].

  9:56 И отидоха в друго село.

  9:57 А като вървяха в пътя, един човек Му рече: Ще те следвам дето и да идеш.

  9:58 Исус му каза: Лисиците си имат легловища, и небесните птици гнезда; а Човешкият Син няма где глава да подслони.

  9:59 А на друг каза: Върви след Мене. А той рече: Господи, позволи ми първо да отида и погреба баща си.

  9:60 Но Той му каза: Остави мъртвите да погребват своите мъртви; а ти иди и разгласявай Божието царство.

  9:61 Рече и друг: Ще дойда след Тебе, Господи; но първо ми позволи да се сбогувам с домашните си.

  9:62 А Исус му каза: Никой, който е турил ръката си на ралото и гледа назад, не е годен за Божието царство.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск