Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - Äĺ˙íč˙ 13

  ĎĐĹÄŰÄÓŮŔß ĂËŔÂŔ - ŃËĹÄÓŢŮŔß ĂËŔÂŔ - FONTS - ĎÎĚÎŮÜ


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: ĐÓŃ - UKR - BULG - POL - ROM - ĐÓŃ-82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - ĐÓŃ-DARBY - ĐÓŃ-GEN - ĐÓŃ-LOP - ĐÓŃ-MAC - ĐÓŃ-SIR - ĐÓŃ-TSK

  13:1 V církvi, která byla v Antiochii, pak byli někteří proroci a učitelé, jako Barnabáš, Šimon zvaný Černý, Lucius Kyrénský, Manahen, který byl vychován společně s tetrarchou Herodem, a Saul.

  13:2 A když konali službu Pánu a postili se, řekl Duch Svatý: "Oddělte mi Saula a Barnabáše pro dílo, k němuž jsem je povolal."

  13:3 Tehdy na ně po půstu a modlitbě vložili ruce a propustili [je].

  13:4 Oni tedy, vysláni Duchem Svatým, přišli do Seleukie a odtud odpluli na Kypr.

  13:5 A když dorazili do Salaminy, kázali Boží slovo v židovských synagogách; a měli [s sebou] i Jana jako pomocníka.

  13:6 A když ten ostrov prošli až do Páfu, nalezli jakéhosi čaroděje, židovského falešného proroka jménem Barjezus.

  13:7 Ten byl u místodržitele Sergia Pavla, rozumného muže, který si zavolal Barnabáše a Saula, protože toužil slyšet Boží slovo.

  13:8 Ale Elymas, ten čaroděj (tak se totiž překládá jeho jméno), jim odporoval a snažil se odvrátit místodržitele od víry.

  13:9 Tehdy byl Saul, [zvaný] také Pavel, naplněn Duchem Svatým, upřeně na něj pohlédl

  13:10 a řekl: "ďáblův synu, plný vší lsti a vší ničemnosti, nepříteli veškeré spravedlnosti, [copak] nepřestaneš převracet Pánovy přímé cesty?

  13:11 A hle, Pánova ruka [je] nyní na tobě a budeš slepý a neuvidíš slunce až do uloženého času!" A ihned na něj padla mlha a tma a [on] začal chodit kolem a hledat, kdo by [ho] vedl za ruku.

  13:12 Když tedy místodržitel uviděl, co se stalo, uvěřil a žasl nad Pánovým učením.

  13:13 Když pak Pavel a ti, kdo byli s ním, vypluli z Páfu, dorazili do Perge v Pamfylii. Jan však od nich odešel a vrátil se do Jeruzaléma.

  13:14 Oni tedy šli z Perge dál a přišli do Antiochie Pisidské. v sobotní den vešli do synagogy a posadili se.

  13:15 A když bylo po čtení Zákona a Proroků, poslali k nim představení synagogy se slovy: "Bratři, jestliže máte pro lid nějaké slovo povzbuzení, mluvte."

  13:16 Pavel tedy vstal, pokynul rukou a řekl: "Izraelité a vy, kdo se bojíte Boha, slyšte:

  13:17 Bůh tohoto lidu, Izraele, vyvolil naše otce a pozdvihl tento lid, když pobýval v egyptské zemi, a vyvedl je z ní [svou] vztaženou paží.

  13:18 Po dobu čtyřiceti let snášel jejich způsoby na poušti,

  13:19 a když vyhladil sedm národů v zemi Kanán, rozdělil jim jejich zem losem.

  13:20 Potom [jim] asi po čtyři sta padesát let dával soudce až do proroka Samuele.

  13:21 Tehdy žádali o krále a Bůh jim dal Saula, syna Kísova, muže z pokolení Benjamínova, na čtyřicet let.

  13:22 Potom ho odstranil a pozdvihl jim za krále Davida, kterému také vydal svědectví, když řekl: 'Nalezl jsem Davida, [syna] Isajova, muže podle svého srdce, který naplní všechnu moji vůli.'

  13:23 Z jeho semene Bůh podle zaslíbení vzbudil Izraeli Spasitele - Ježíše,

  13:24 před jehož příchodem kázal Jan všemu lidu Izraele křest pokání.

  13:25 A když Jan dokončoval [svůj] běh, říkal: 'Já nejsem ten, za kterého mě pokládáte, avšak hle, přichází po mně. Jemu nejsem hoden [ani] rozvázat obuv na nohou.'

  13:26 Bratři, synové rodu Abrahamova a kdokoliv se mezi vámi bojí Boha, vám bylo posláno toto slovo spasení.

  13:27 Obyvatelé Jeruzaléma ani jejich vůdcové ho totiž nepoznali a odsoudili a [tak] naplnili hlasy Proroků, kteří se čtou každou sobotu.

  13:28 I když [na něm] nenašli žádnou smrtelnou vinu, žádali Piláta, aby byl usmrcen.

  13:29 A když naplnili všechno, co o něm bylo napsáno, sňali [ho] ze dřeva a položili do hrobu.

  13:30 Ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých

  13:31 a on se po mnoho dní ukazoval těm, kteří s ním přišli z Galileje do Jeruzaléma; ti jsou teď jeho svědky před lidem.

  13:32 A my vám kážeme dobrou zprávu: to zaslíbení, dané našim otcům.

  13:33 Bůh [je] splnil nám, jejich synům, když vzkřísil Ježíše, jak je také napsáno ve druhém Žalmu: 'Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil.'

  13:34 A že ho vzkřísil z mrtvých, aby se už nikdy nevrátil k porušení, řekl takto: 'Dám vám svatá a jistá [požehnání] Davidova.'

  13:35 Proto říká i jinde: 'Svému Svatému nedáš spatřit porušení.'

  13:36 David zajisté, když posloužil Boží vůli ve svém pokolení, zesnul a byl připojen ke svým otcům a spatřil porušení.

  13:37 Ten, kterého Bůh vzkřísil, však porušení nespatřil.

  13:38 Proto ať je vám známo, bratři, že skrze něj se vám prohlašuje odpuštění hříchů.

  13:39 A od všeho, od čeho jste nemohli být ospravedlněni Mojžíšovým zákonem, je skrze něj ospravedlněn každý, kdo věří.

  13:40 Dejte tedy pozor, aby na vás nepřišlo to, co je napsáno v Prorocích:

  13:41 'Hleďte, pohrdavci, užasněte a rozplyňte se; neboť já dělám za vašich dnů dílo, dílo, jemuž neuvěříte, ani kdyby vám [o něm] někdo vypravoval.'"

  13:42 Když potom vycházeli z té židovské synagogy, prosili pohané, aby jim ta slova mluvili i příští sobotu.

  13:43 A když bylo shromáždění rozpuštěno, mnozí Židé a zbožní proselyté šli za Pavlem a Barnabášem, kteří k nim mluvili a přesvědčovali je, aby zůstávali v Boží milosti.

  13:44 Následující sobotu se pak sešlo téměř celé město, aby slyšeli Boží slovo.

  13:45 A když Židé spatřili ty zástupy, byli naplněni závistí a s odporem a rouháním mluvili proti tomu, co říkal Pavel.

  13:46 Pavel a Barnabáš však směle řekli: "Vám mělo být Boží slovo mluveno nejdříve, ale poněvadž ho odmítáte a soudíte sami sebe za nehodné věčného života, hle, obracíme se k pohanům!

  13:47 Tak nám [to] totiž přikázal Pán [slovy:] 'Postavil jsem tě za světlo pohanům, abys byl spasením až do posledních [končin] země.'

  13:48 Když [to] tedy slyšeli pohané, radovali se a oslavovali Pánovo slovo a všichni, kdo byli předurčeni k věčnému životu, uvěřili.

  13:49 A Pánovo slovo se šířilo po celém tom kraji.

  13:50 Židé však poštvali pobožné a ctihodné ženy i přední [muže] města, podnítili pronásledování proti Pavlovi a Barnabášovi a vyhnali je ze svého kraje.

  13:51 Oni tedy na ně vyklepali prach ze svých nohou a přišli do Ikonia.

  13:52 Učedníci pak byli naplňováni radostí a Duchem Svatým.

  ŃËĹÄÓŢŮŔß ĂËŔÂŔ - ČÍÄĹĘŃ ÁČÁËČČ Č ĎÎČŃĘ

  God Rules.NET
  Čůčňĺ 100 + îáúĺěű ęíčă â îäíî âđĺě˙. Đóńńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Óęđŕčíńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Áîëăŕđńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę