Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - Ëóęč 1

  ĎĐĹÄŰÄÓŮŔß ĂËŔÂŔ - ŃËĹÄÓŢŮŔß ĂËŔÂŔ - FONTS - ĎÎĚÎŮÜ


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB

  HELPS: ĐÓŃ - UKR - BULG - POL - ROM - ĐÓŃ-82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - ĐÓŃ-DARBY - ĐÓŃ-GEN - ĐÓŃ-LOP - ĐÓŃ-MAC - ĐÓŃ-SIR - ĐÓŃ-TSK

  1:1 Poněvadž se mnozí pokusili po pořádku sepsat vyprávění o těch věcech, ve kterých my máme plnou jistotu

  1:2 (neboť nám [je] předali ti, kdo byli od počátku očitými svědky a služebníky toho Slova),

  1:3 zdálo se i mně [dobré], abych ti o tom po pořádku napsal, vznešený Teofile, [neboť] jsem to všechno od začátku pečlivě vyhledal,

  1:4 abys poznal hodnověrnost těch věcí, jimž jsi byl naučen.

  1:5 Za dnů judského krále Heroda byl jeden kněz, jménem Zachariáš, z Abiášovy [kněžské] třídy, a jeho manželka [byla] z dcer Áronových a jmenovala se Alžběta.

  1:6 Oba byli v Božích očích spravedliví a chodili bezúhonně ve všech Pánových přikázáních a ustanoveních.

  1:7 Neměli však dítě, protože Alžběta byla neplodná a oba už byli v pokročilém věku.

  1:8 A když konal kněžskou službu před Bohem podle pořadí své třídy, stalo se,

  1:9 že na něj podle zvyku kněžského úřadu padl los, aby vešel do Pánova chrámu a obětoval kadidlo.

  1:10 Venku pak stálo veliké množství lidí modlících se v hodině zapálení kadidla.

  1:11 Tehdy se mu ukázal Pánův anděl stojící vpravo od kadidlového oltáře.

  1:12 Když [ho] Zachariáš spatřil, zděsil se a padl na něj strach.

  1:13 Anděl mu však řekl: "Neboj se, Zachariáši, neboť tvá prosba byla vyslyšena a Alžběta, tvá manželka, ti porodí syna a dáš mu jméno Jan.

  1:14 [Z toho] se budeš radovat a veselit a z jeho narození budou mít radost mnozí.

  1:15 Neboť bude veliký v Pánových očích a nebude pít víno ani opojný nápoj a bude naplněn Duchem Svatým už z lůna své matky.

  1:16 A mnohé ze synů Izraele obrátí k Pánu, jejich Bohu.

  1:17 On půjde před jeho tváří v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k synům a nepovolné k moudrosti spravedlivých, aby přichystal Pánu připravený lid."

  1:18 Zachariáš tedy řekl andělu: "Podle čeho to poznám? Vždyť jsem stařec a [také] má manželka je v pokročilém věku."

  1:19 Anděl mu odpověděl: "Já jsem Gabriel, ten, který stojí před Boží tváří, a byl jsem poslán, abych k tobě promluvil a oznámil ti tyto radostné zprávy.

  1:20 A hle, budeš němý a nebudeš moci promluvit až do dne, kdy se tyto věci stanou, protože jsi neuvěřil mým slovům, která se ve svém čase naplní."

  1:21 A lidé [venku] čekali na Zachariáše a divili se, že se tak zdržuje v chrámu.

  1:22 Když pak vyšel, nemohl k nim promluvit. A [tak] poznali, že v chrámu spatřil vidění, neboť se s nimi dorozumíval posunky a zůstával němý.

  1:23 Stalo se pak, že po naplnění dnů své služby odešel do svého domu.

  1:24 Jeho manželka Alžběta po těch dnech počala a tajila se [s tím] pět měsíců se slovy:

  1:25 "Takto se ke mně zachoval Pán ve dnech, kdy na [mě] pohlédl a zbavil mě pohany mezi lidmi."

  1:26 V šestém měsíci pak byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města jménem Nazaret

  1:27 k panně zasnoubené muži jménem Josef, z domu Davidova. A jméno té panny [bylo] Marie.

  1:28 A když k ní přišel, řekl: "Zdravím tě, milostí obdařená, Pán s tebou! [Jsi] požehnaná mezi ženami!"

  1:29 Ale když ho spatřila, byla z jeho slov rozrušena a přemýšlela, co to bylo za pozdrav.

  1:30 Anděl jí tedy řekl: "Neboj se, Marie, vždyť jsi u Boha nalezla milost.

  1:31 Hle, počneš v lůnu a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš.

  1:32 Ten bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího a Pán, [náš] Bůh, mu dá trůn jeho otce Davida.

  1:33 Bude navěky kralovat nad domem Jákobovým a jeho království nebude [mít] konce.

  1:34 Marie však řekla andělu: "Jak se to stane, když [dosud] nepoznávám muže?"

  1:35 Anděl jí odpověděl: "Sestoupí na tebe Duch Svatý a zastíní tě moc Nejvyššího; proto také to svaté, co se z tebe narodí, bude nazýváno Syn Boží.

  1:36 A pohleď, tvá příbuzná Alžběta, o které říkali, že je neplodná, ta také počala syna, [i] ve svém stáří - a je v šestém měsíci,

  1:37 neboť u Boha nebude nemožné žádné slovo."

  1:38 Tehdy Marie řekla: "Pohleď, [jsem] služebnice Pána. Ať se mi stane podle tvého slova!" A anděl od ní odešel.

  1:39 V těch dnech pak Marie vstala a spěšně odešla do hor, do města Judova.

  1:40 Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu.

  1:41 A jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, stalo se, že děťátko v jejím lůnu poskočilo a Alžběta byla naplněna Duchem Svatým.

  1:42 Tehdy hlasitě zvolala: "Požehnaná [jsi] mezi ženami a požehnaný plod tvého lůna!

  1:43 Ale proč je mi [dáno], že matka mého Pána přišla ke mně?

  1:44 Vždyť jakmile vešel zvuk tvého pozdravu do mých uší, poskočilo děťátko v mém lůnu radostí.

  1:45 A blaze té, která uvěřila, neboť se naplní to, co jí bylo řečeno od Pána."

  1:46 Tehdy Marie řekla: "Má duše velebí Pána

  1:47 a můj duch jásá v Bohu, mém Spasiteli,

  1:48 neboť pohlédl na ponížení své služebnice. Hle, od nynějška mne budou blahoslavit všechna pokolení,

  1:49 neboť mi učinil veliké věci Ten, [který je] mocný, jehož jméno [je] svaté

  1:50 a jehož milosrdenství k těm, kteří se ho bojí, [trvá] od pokolení do pokolení.

  1:51 Svou paží dokázal moc, rozptýlil pyšné v myšlení jejich srdce.

  1:52 Mocné svrhl z trůnů a ponížené povýšil.

  1:53 Hladové nasytil dobrými [věcmi] a bohaté propustil s prázdnou.

  1:54 Ujal se Izraele, svého služebníka; pamatoval na milosrdenství

  1:55 - jak mluvil k našim otcům - vůči Abrahamovi a jeho semeni [až] navěky."

  1:56 Marie s ní pak zůstala asi tři měsíce a vrátila se do svého domu.

  1:57 Alžbětě se tehdy naplnil čas k porodu a porodila syna.

  1:58 A když její sousedé a příbuzní uslyšeli, že jí Pán prokázal své veliké milosrdenství, radovali se [spolu] s ní.

  1:59 Osmého dne se pak stalo, [že] přišli to dítě obřezat a dávali mu jméno podle jeho otce, Zachariáš.

  1:60 Jeho matka [jim] však odpověděla: "Ne, bude se jmenovat Jan."

  1:61 Řekli jí: "Vždyť ve tvém rodu se tak nikdo nejmenuje!"

  1:62 Ptali se tedy posunky jeho otce, jak by ho chtěl pojmenovat.

  1:63 On požádal o tabulku a napsal slova: "Jmenuje se Jan." Všichni se podivili.

  1:64 A jeho ústa se ihned otevřela a jeho jazyk [se rozvázal a] dobrořečil Bohu.

  1:65 Tehdy na všechny jejich sousedy přišla bázeň a po celých judských horách se rozmlouvalo o všech těchto věcech.

  1:66 Všichni, kteří [o tom] slyšeli, [to] ukládali ve svém srdci se slovy: "Co to bude za dítě?" A Pánova ruka byla s ním.

  1:67 Jeho otec Zachariáš pak byl naplněn Duchem Svatým a prorokoval [těmito] slovy:

  1:68 "Požehnaný Pán, Bůh Izraele, neboť [nás] navštívil a svému lidu způsobil vykoupení.

  1:69 Vyzdvihl nám roh spasení v domě Davida, svého služebníka,

  1:70 jak mluvil skrze ústa svých svatých proroků, kteří [byli] od věků,

  1:71 o vysvobození od našich nepřátel a z ruky všech, kteří nás nenávidí,

  1:72 aby prokázal milosrdenství našim otcům a vzpomenul na svou svatou smlouvu -

  1:73 na přísahu, kterou přísahal Abrahamovi, našemu otci - že nám dá,

  1:74 abychom vysvobozeni z ruky svých nepřátel beze strachu sloužili jemu

  1:75 ve svatosti a spravedlnosti před jeho tváří po všechny dny svého života.

  1:76 A ty, dítě, budeš nazváno prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánovou tváří připravit jeho cesty,

  1:77 dát jeho lidu poznat spasení v odpuštění jejich hříchů

  1:78 skrze niterné milosrdenství našeho Boha, v němž nás navštívil [jako] svítání z výšin,

  1:79 aby se ukázal sedícím v temnotách a stínu smrti, aby přivedl naše nohy na cestu pokoje."

  1:80 Dítě pak rostlo a sílilo v duchu a bylo na pustinách až do dne, kdy se ukázalo Izraeli.

  ŃËĹÄÓŢŮŔß ĂËŔÂŔ - ČÍÄĹĘŃ ÁČÁËČČ Č ĎÎČŃĘ

  God Rules.NET
  Čůčňĺ 100 + îáúĺěű ęíčă â îäíî âđĺě˙. Đóńńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Óęđŕčíńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Áîëăŕđńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę