?

?

Online Store:
 • Visit Our Store

 • -2 13:29
  CHAPTER: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24     
  VERSE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39  TEXT: - -2   |   AUDIO: - MISLR - DAVIS   |   VIDEO: BIB - COMM


  ENGLISH - HISTORY - INTERNATIONAL -

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - NKB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK


  1982

  13:29 , . , .


  /
  ויעשׂו
  6213 נערי 5288 אבשׁלום 53 לאמנון 550 כאשׁר 834 צוה 6680 אבשׁלום 53 ויקמו 6965 כל 3605 בני 1121 המלך 4428 וירכבו 7392 אישׁ 376 על 5921 פרדו 6505 וינסו׃ 5127

  13:29 , . , , .  13:29 , өүүү. , ө , .

  13:29 , . , .  και
  2532 εποιησαν 4160 5656 τα 3588 παιδαρια αβεσσαλωμ τω 3588 αμνων καθα 2505 ενετειλατο 1781 5662 αυτοις 846 αβεσσαλωμ και 2532 ανεστησαν 450 5656 παντες 3956 οι 3588 υιοι 5207 του 3588 βασιλεως 935 και 2532 επεκαθισαν 1940 5656 ανηρ 435 επι 1909 την 3588 ημιονον αυτου 847 και 2532 εφυγαν
  Czech BKR
  13:29 I uinili Amnonovi sluebnci Absolonovi, jak jim byl pikzal Absolon. Proe vstave vickni synov krlovi, vsedli jeden kad na mezka svho a utekli.

  13:29 . .


  Croatian Bible

  13:29 I Abalomove sluge uinie s Amnonom kako im zapovjedi Abalom. Tada skoie svi kraljevi sinovi, pojahae svaki svoju mazgu i pobjegoe.


  VERSE 	(29) - 

  1Sa 22:18,19 1Ki 21:11-13 2Ki 1:9-12 Pr 29:12 Mic 7:3


  (29) . . . 18,9.  CHAPTER: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
  VERSE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39

  God Rules.NET