?

?

Online Store:
 • Visit Our Store

 • - 39:7
  CHAPTER: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48     
  VERSE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29  TEXT: - -2   |   AUDIO: - MISLR - DAVIS   |   VIDEO: BIB - COMM


  ENGLISH - HISTORY - INTERNATIONAL -

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - NKB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK


  1982

  39:7 , , , , , .


  /
  ואת
  853 שׁם 8034 קדשׁי 6944 אודיע 3045 בתוך 8432 עמי 5971 ישׂראל 3478 ולא 3808 אחל 2490 את 853 שׁם 8034 קדשׁי 6944 עוד 5750 וידעו 3045 הגוים 1471 כי 3588 אני 589 יהוה 3068 קדושׁ 6918 בישׂראל׃ 3478

  39:7 ' , , , , !  39:7 өүү өүү , өүү , ң .

  39:7 , , , , , .  και
  2532 το 3588 ονομα 3686 μου 3450 το 3588 αγιον 39 γνωσθησεται 1097 5701 εν 1722 1520 μεσω 3319 λαου 2992 μου 3450 ισραηλ 2474 και 2532 ου 3739 3757 βεβηλωθησεται το 3588 ονομα 3686 μου 3450 το 3588 αγιον 39 ουκετι 3765 και 2532 γνωσονται 1097 5695 τα 3588 εθνη 1484 οτι 3754 εγω 1473 ειμι 1510 5748 κυριος 2962 αγιος 40 εν 1722 1520 ισραηλ 2474
  Czech BKR
  39:7 A jmno svatosti sv uvedu v znmost u prosted lidu svho Izraelskho. Nedopustm, pravm, vce pokvrovati jmna svatosti sv, i zvd nrodov, e j jsem Hospodin Svat v Izraeli.

  39:7 , ; , , .


  Croatian Bible

  39:7 A svoje sveto ime objavit u posred naroda svoga izraelskoga i neu dati da se vie oskvrnjuje moje sveto ime! I znat e svi narodi da sam ja, Jahve, Svetac Izraelov.


  VERSE 	(7) - 

  :22; 38:16,23  CHAPTER: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
  VERSE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

  God Rules.NET