?

?

Online Store:
 • Visit Our Store

 • - 38:2
  CHAPTER: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40     
  VERSE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31  TEXT: - -2   |   AUDIO: - MISLR - DAVIS   |   VIDEO: BIB - COMM


  ENGLISH - HISTORY - INTERNATIONAL -

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - NKB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK


  1982

  38:2 , , .


  /
  ויעשׂ
  6213 קרנתיו 7161 על 5921 ארבע 702 פנתיו 6438 ממנו 4480 היו 1961 קרנתיו 7161 ויצף 6823 אתו 853 נחשׁת׃ 5178

  38:2 , . .  38:2 ө үү , .

  38:2 , , .  και
  2532 κατεχρυσωσεν αυτην 846 χρυσιω 5553 καθαρω 2513 εσωθεν 2081 και 2532 εξωθεν 1855
  Czech BKR
  38:2 A zdlal mu rohy na tyech hlech jeho; z nho byli rohov jeho, a obloil jej md.

  38:2 ; ; .


  Croatian Bible

  38:2 Na njegova etiri ugla naini mu etiri roga. Rogovi su bili u jednom komadu s njim. Onda ga obloi tuem.


  VERSE 	(2) - 

  Ex 27:2


  .

  1-7

  . . . 18 . . 27.


  CHAPTER: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
  VERSE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

  God Rules.NET