?

?

Online Store:
 • Visit Our Store

 • - 20:20
  CHAPTER: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48     
  VERSE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49  TEXT: - -2   |   AUDIO: - MISLR - DAVIS   |   VIDEO: BIB - COMM


  ENGLISH - HISTORY - INTERNATIONAL -

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - NKB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK


  1982

  20:20 , , , .


  /
  ואת
  853 שׁבתותי 7676 קדשׁו 6942 והיו 1961 לאות 226 ביני 996 וביניכם 996 לדעת 3045 כי 3588 אני 589 יהוה 3068 אלהיכם׃ 430

  20:20 , , , , !  20:20 , ң , -ңң .

  20:20 , , , .  και
  2532 τα 3588 σαββατα 4521 μου 3450 αγιαζετε και 2532 εστω 2077 5749 εις 1519 σημειον 4592 ανα 303 μεσον 3319 εμου 1700 και 2532 υμων 5216 του 3588 γινωσκειν 1097 5721 διοτι 1360 εγω 1473 κυριος 2962 ο 3588 3739 θεος 2316 υμων 5216
  Czech BKR
  20:20 T soboty m svte, i budou na znamen mezi mnou a vmi, aby znm bylo, e j jsem Hospodin Bh v.

  20:20 , , , .


  Croatian Bible

  20:20 i svetkujte moje subote, neka one budu znak izmeu mene i vas, kako bi se znalo da sam ja Jahve, Bog va!'


  VERSE 	(20) - 

  :12; 44:24 Ex 20:11; 31:13-17 Ne 13:15-22 Isa 58:13  CHAPTER: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
  VERSE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49

  God Rules.NET