?

?

Online Store:
 • Visit Our Store

 • - 20:34
  CHAPTER: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48     
  VERSE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49  TEXT: - -2   |   AUDIO: - MISLR - DAVIS   |   VIDEO: BIB - COMM


  ENGLISH - HISTORY - INTERNATIONAL -

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - NKB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK


  1982

  20:34 , , .


  /
  והוצאתי
  3318 אתכם 853 מן 4480 העמים 5971 וקבצתי 6908 אתכם 853 מן 4480 הארצות 776 אשׁר 834 נפוצתם 6327 בם ביד 3027 חזקה 2389 ובזרוע 2220 נטויה 5186 ובחמה 2534 שׁפוכה׃ 8210

  20:34 , , .  20:34 , , өөөө , өөөө , үүү , -ң , өүө .

  20:34 , , .  και
  2532 εξαξω υμας 5209 εκ 1537 των 3588 λαων 2992 και 2532 εισδεξομαι 1523 5695 υμας 5209 εκ 1537 των 3588 χωρων ου 3739 3757 διεσκορπισθητε εν 1722 1520 αυταις 846 εν 1722 1520 χειρι 5495 κραταια και 2532 εν 1722 1520 βραχιονι 1023 υψηλω και 2532 εν 1722 1520 θυμω κεχυμενω
  Czech BKR
  20:34 Vyvedu vs zajist z nrod, a shromdm vs z zem, do nich jste rozptleni, rukou silnou a ramenem vztaenm, i prchlivost vylitou.

  20:34 , , , , ,


  Croatian Bible

  20:34 Izvest u vas iz naroda, skupiti vas iz svih zemalja u koje bijaste raspreni rukom krepkom i miicom uzdignutom, u svem plamu jarosti moje!


  VERSE 	(34) - 

  :38; 34:16 Isa 27:9-13 Am 9:9,10  CHAPTER: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
  VERSE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49

  God Rules.NET